SFS 2017:395 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

170395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt ska ha följande lydelse.

3 §

2

Fastighetsskatten utgör

a) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderings-

enhet för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande
tomtmark och värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är under

uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende värderingsenhet för
tillhörande tomtmark och tomtmarksvärdet avseende tomtmark avsedd för
småhus på lantbruksenhet som är obebyggd,

taxeringsvärdet avseende ägarlägenhetsenhet till den del det avser värde-

ringsenhet för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet för till-
hörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller som
hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet,

b) 0,4 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för bostäder som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande
tomtmark, värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder som är obe-
byggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma taxeringsenhet samt
annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med undan-

tag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vatten-
kraftverk eller av taxeringsenhet med vindkraftverk,

e) 2,2 procent av:
taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxe-

ringsenhet med vattenkraftverk,

1 Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

2 Senaste lydelse 2010:773.

SFS 2017:395

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:395

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

f) 0,2 procent av:
taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxe-

ringsenhet med vindkraftverk.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus som

är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska tomtmar-
ken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska

fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som
avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastig-
hetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska beräknas för skilda delar av

fastigheten ska underlaget för beräkningen av fastighetsskatten utgöras av den
del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs

för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket f före-
skrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vind-
kraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissionens för-
ordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på
stöd av mindre betydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)