SFS 2017:400 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

170400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.

3 §

2

Energiskatt ska betalas med 34,7 öre per förbrukad kilowattimme

elektrisk kraft.

För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas

med ett belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket
angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018. Beloppet
avrundas till hela tiondels ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

2 Senaste lydelse 2017:399.

SFS 2017:400

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017