SFS 2017:408 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

170408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 1 kap. 11 a och 11 b §§ och 11 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 18 § och 11 kap. 10 §, av

följande lydelse.

1 kap.

11 a §

2

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energi-

skatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt arti-
kel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av
skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestäm-
melser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,
3. 6 a kap. 1 § 10,
4. 6 a kap. 1 § 11,
5. 6 a kap. 1 § 13,
6. 6 a kap. 1 § 17 b,
7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,
10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,
11. 7 kap. 4 §,
12. 11 kap. 9 § första stycket 8 och 14 § första stycket 1,
13. 11 kap. 9 § första stycket 9 och 14 § första stycket 2,
14. 11 kap. 9 § första stycket 10,
15. 11 kap. 12 §,
16. 11 kap. 12 a §,
17. 11 kap. 12 b §,
18. 11 kap. 10 §.

11 b §

3

Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1–9,

1 Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267.

2 Senaste lydelse 2016:1072.

3 Senaste lydelse 2016:1072.

SFS 2017:408

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:408

2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige

genom införsel från annat EU-land eller import från tredjeland i fall som av-
ses i 11 a § 10 eller 11, eller

3. förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 12–

18.

18 §

Med elektrisk kraft framställd från förnybara källor avses kraft som

framställs från

– sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme,
– vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk,
– biomassa eller produkter som framställs från biomassa, eller
– bränsleceller.

11 kap.

4 §

4

Förteckning över kommuner som avses i 9 § första stycket 10.

10 §

5

Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra av-

drag för skatt på elektrisk kraft, om

1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en anlägg-

ning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilo-
watt, och

2. den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas

av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857).

Vad som anges i första stycket 1 om installerad generatoreffekt ska för

elektrisk kraft som framställs från

1. vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,
2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
3. annan energikälla utan generator, motsvaras av 50 kilowatt installerad

effekt.

Norrbottens län
Samtliga kommuner

Västerbottens län
Samtliga kommuner

Jämtlands län
Samtliga kommuner

Västernorrlands län
Sollefteå
Ånge
Örnsköldsvik

Gävleborgs län
Ljusdal

Dalarnas län
Malung-Sälen
Mora
Orsa
Älvdalen

Värmlands län
Torsby

4 Senaste lydelse 2007:1387.

5 Tidigare 10 § upphävd genom 2016:505.

background image

3

SFS 2017:408

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen

av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas sam-
man. Vid sammanläggningen ska de effekter som avses i andra stycket först
räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedöm-
ningen av förutsättningarna i första stycket 1.

Avdrag enligt första stycket medges med skillnaden mellan den vid skatt-

skyldighetens inträde gällande skattesatsen enligt 3 § och 0,5 öre per förbru-
kad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket får endast med-
ges om den skattskyldige lämnar uppgifter om stödmottagare och avdragets
fördelning på stödmottagare. Kravet på uppgifter om stödmottagare och för-
delning av avdraget på stödmottagare gäller endast för avdrag som medför att
stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger
15 000 euro under kalenderåret. Avdrag enligt första stycket får endast med-
ges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser och
endast om stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017