SFS 2017:409 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

170409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 4 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.

4 §

2

Förteckning över kommuner som avses i 9 § första stycket 8.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267.

Norrbottens län
Samtliga kommuner

Västerbottens län
Samtliga kommuner

Jämtlands län
Samtliga kommuner

Västernorrlands län
Sollefteå
�&nge
�rnsköldsvik

Gävleborgs län
Ljusdal

Dalarnas län
Malung-Sälen
Mora
Orsa
�lvdalen

Värmlands län
Torsby

2 Senaste lydelse 2017:408.

SFS 2017:409

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017