SFS 2017:410 Lag om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

170410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 11 a § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2016:1073) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 a §

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energi-

skatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt arti-
kel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av
skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestäm-
melser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,
3. 6 a kap. 1 § 10,
4. 6 a kap. 1 § 11,
5. 6 a kap. 1 § 13,
6. 6 a kap. 1 § 17 b,
7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,
10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,
11. 7 kap. 4 §,
12. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 § första stycket 1,
13. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 14 § första stycket 2,
14. 11 kap. 9 § första stycket 8,
15. 11 kap. 12 §,
16. 11 kap. 12 a §,
17. 11 kap. 12 b §,
18. 11 kap. 10 §.

1 Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267.

SFS 2017:410

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:410

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

;