SFS 2017:412 Lag om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

170412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt
betalningsföreläggande;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:879) om euro-

peiskt betalningsföreläggande

dels att 10, 11 och 13 §§ och rubriken närmast före 10 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 a och 11 b §§, av följande

lydelse.

Överlämnande av mål till domstol

10 §

Om förfarandet ska gå vidare enligt reglerna för ordinarie civilrättsliga

förfaranden eller för det europeiska småmålsförfarande som avses i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om
inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, ska Kronofogdemyndigheten
överlämna målet till den domstol som enligt handlingarna är behörig att hand-
lägga målet.

Om en domstol finner att det inte framgår av handlingarna att den är behö-

rig att handlägga målet, ska målet överlämnas till en annan domstol som kan
vara behörig.

Ett beslut om överlämnande enligt andra stycket får inte överklagas.

11 §

2

I mål som har överlämnats till domstol enligt 10 § ska talan anses

väckt när ansökan kom in till Kronofogdemyndigheten, om inte något annat
följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den
12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkstäl-
lighet av domar på privaträttens område.

De handlingar som sökanden har lämnat in till Kronofogdemyndigheten

ska i domstol anses som en stämningsansökan. Stämning i målet ska anses ut-
färdad när domstolen beslutar om målets handläggning.

11 a §

Om ett mål har överlämnats till en domstol enligt 10 § för handlägg-

ning enligt reglerna för ordinarie civilrättsliga förfaranden hindrar 24 § del-
givningslagen (2010:1932) inte att domstolen delger svaranden handlingar i
målet genom förenklad delgivning, om svaranden under handläggningen hos

1 Prop. 2016/17:123, bet. 2016/17:CU19, rskr. 2016/17:261.

2 Senaste lydelse 2010:1981.

SFS 2017:412

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:412

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Kronofogdemyndigheten har informerats om att sådan delgivning kan komma
att användas i målet hos domstolen.

11 b §

Om ett mål har överlämnats till en domstol enligt 10 §, ska det som

anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla före-
skriven tilläggsavgift.

13 §

En ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläg-

gande ska göras skriftligen.

Ansökan ska lämnas in till hovrätten om målet enligt 10 § skulle ha över-

lämnats till tingsrätt. Om målet skulle ha överlämnats till en annan domstol,
ska ansökan lämnas in till Svea hovrätt.

Om ansökan beviljas, ska rätten samtidigt besluta att ny handläggning ska

ske vid Kronofogdemyndigheten. Vid rättens handläggning gäller i övrigt
bestämmelserna om resning i 58 kap. 5 §, 6 § första och andra styckena och
8 § rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)