SFS 2017:435 Lag om ändring i rättegångsbalken

170435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 kap. 12 § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

28 kap.

12 §

2

Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan

följa, får kroppsbesiktigas

1. för de ändamål som anges i 11 §,
2. enligt bestämmelserna i 12 a §, eller
3. för utredning om hans eller hennes ålder, om den har betydelse för om

påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt.

I den omfattning och för det ändamål som anges i 12 b § får även en annan

person än den som skäligen kan misstänkas för ett brott kroppsbesiktigas.

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och

inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesikt-
ning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller
skada.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:165, bet. 2016/17:JuU29, rskr. 2016/17:274.

2 Senaste lydelse 2016:546.

SFS 2017:435

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017