SFS 2017:442 Lag om ändring i brottsbalken

170442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 8 kap. 10 a § ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 3 a § ska betecknas 9 kap. 3 b §,
dels att 4 kap. 4 b §, 8 kap. 2, 4, 7–12 §§, 9 kap. 2, 3, 5, 6, 9 och 11 §§,

10 kap. 2–5, 7 och 10 §§, 12 kap. 1–4 och 6 §§ och 30 kap. 8 § ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det i balken ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 3 a § och 12 kap.

2 a §, av följande lydelse.

4 kap.

4 b §

3

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är

ringa,

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
7. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
8. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
9. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
10. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
11. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontakt-

förbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränk-

ning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

8 kap.

2 §

Är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga

omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter
eller fängelse i högst sex månader.

1 Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272.

2 Senaste lydelse av
8 kap. 10 a § 2008:264
9 kap. 3 a § 2009:1283.

3 Senaste lydelse 2016:485.

SFS 2017:442

Utkom från trycket
den

7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:442

4 §

4

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grov stöld till

fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om till-

greppet har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende, om det
avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet, om gär-
ningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälp-
medel eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art,
avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

7 §

Den som olovligen tar och brukar ett motorfordon eller annat motor-

drivet fortskaffningsmedel som tillhör någon annan döms, om gärningen inte
är belagd med straff enligt 1, 2 eller 4–6 §§, för tillgrepp av fortskaffnings-
medel
till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms för grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel till fäng-

else i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är
grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har innefattat våld eller hot om
brottslig gärning eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett
betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

8 §

Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och bru-

kar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till
böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp,
genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon
annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. För egenmäk-
tigt förfarande döms också den som med våld eller hot om våld hindrar någon
annan att utöva sin rätt att hålla kvar eller ta något.

Är brottet grovt, döms för grovt egenmäktigt förfarande till fängelse i lägst

sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska
det särskilt beaktas om gärningen har innefattat våld eller hot om brottslig
gärning eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett bety-
dande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

9 §

Den som vidtar någon sådan åtgärd som avses i 8 § för att själv ta sig

rätt döms för självtäkt till böter eller fängelse i högst sex månader.

10 §

5

Den som olovligen avleder elektrisk kraft döms för olovlig energiav-

ledning till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som olovli-
gen avleder värmeenergi ur ett rörledningssystem för uppvärmning eller vär-
meenergi till ett rörledningssystem för kylning.

Är brottet grovt, döms för grov olovlig energiavledning till fängelse i lägst

sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska
det särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett bety-
dande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

11 §

Tar någon i skog eller mark olovligen sådant som avses i 12 kap. 2 a §

och är brottet inte att anse som åverkan enligt den bestämmelsen, ska vad som
är föreskrivet i detta kapitel om tillgrepp tillämpas.

4 Senaste lydelse 1988:2.

5 Senaste lydelse 1993:207.

background image

3

SFS 2017:442

12 §

6

För försök eller förberedelse till stöld, grov stöld, rån, grovt rån, till-

grepp av fortskaffningsmedel, grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, olovlig
energiavledning eller grov olovlig energiavledning döms det till ansvar enligt
23 kap. Detsamma gäller för stämpling till grov stöld och stämpling till eller
underlåtenhet att avslöja eller förhindra rån eller grovt rån. Skulle tillgrepp av
fortskaffningsmedel, om brottet fullbordats, ha varit att anse som ringa, ska
gärningen dock inte medföra ansvar.

9 kap.

2 §

7

Är brott som avses i 1 § med hänsyn till skadans omfattning och övriga

omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa bedrägeri till
böter eller fängelse i högst sex månader.

För ringa bedrägeri döms också den som utan att göra rätt för sig till-

godogör sig husrum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat
sådant som tillhandahålls under förutsättning av kontant betalning, oavsett om
han eller hon vilseleder någon eller inte. Det gäller dock inte om gärningen
avser värde som inte är ringa och om den i övrigt är sådan som avses i 1 §.

3 §

8

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grovt bedrägeri

till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gär-

ningsmannen har missbrukat allmänt förtroende eller använt urkund eller
annat vars brukande är straffbart enligt 14 eller 15 kap. eller vilseledande
bokföring eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art, avsett bety-
dande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

3 a §

Den som till en vidare krets riktar betalningsuppmaningar i syfte att

vilseleda till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för
mottagaren eller någon i vars ställe denne är döms, om förfarandet har avsett
betydande värde, för grovt fordringsbedrägeri till fängelse i lägst sex måna-
der och högst sex år.

5 §

9

Den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons

trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig för-
mån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken
motprestation inte ska lämnas, döms för ocker till böter eller fängelse i högst
två år.

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller

i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning,
bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missför-
hållande till motprestationen.

Är brottet grovt, döms för grovt ocker till fängelse i lägst sex månader och

högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
om gärningen har avsett betydande värde eller varit av särskilt farlig eller
hänsynslös art.

6 Senaste lydelse 2016:508.

7 Senaste lydelse 1976:1139.

8 Senaste lydelse 1976:1139.

9 Senaste lydelse 1986:123.

background image

4

SFS 2017:442

6 §

10

Den som

1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med

något som är frånhänt annan genom brott,

2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv, eller
3. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott

tillkommen fordran

döms för häleri till fängelse i högst två år.
För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller såsom led i en

verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, på ett
sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som
skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, döms för grovt häleri

till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har avsett betydande
värde eller varit av särskilt farlig art.

9 §

11

Den som offentliggör eller på annat sätt bland allmänheten sprider vil-

seledande uppgift för att påverka priset på vara, värdepapper eller någon
annan egendom döms för svindleri till fängelse i högst två år eller, om brottet
är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

För svindleri döms det också om någon, som medverkar vid bildande av

aktiebolag eller annat företag eller som på grund av sin ställning bör ha sär-
skild kännedom om ett företag, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offent-
liggör eller på annat sätt bland allmänheten eller företagets intressenter spri-
der vilseledande uppgift som är ägnad att påverka bedömningen av företaget i
ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada.

Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, döms för grovt svind-

leri till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av
om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har varit av större
omfattning, kunnat medföra avsevärd skada eller annars varit av särskilt farlig
art.

11 §

12

För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpress-

ning, ringa utpressning, grov utpressning, ocker, grovt ocker eller grovt häleri
och för stämpling till grovt bedrägeri, grov utpressning eller grovt häleri döms
det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla
i fråga om försök till utpressning, ringa utpressning eller grov utpressning.
För förberedelse till grovt fordringsbedrägeri döms också till ansvar enligt
23 kap.

Som för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för

att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig eller
någon annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med
samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan
skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon
inte dömas till ansvar.

10 Senaste lydelse 1999:164.

11 Senaste lydelse 1993:207.

12 Senaste lydelse 2016:508.

background image

5

SFS 2017:442

10 kap.

2 §

Är brott som avses i 1 § med hänsyn till det förskingrades värde och

övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa för-
skingring
till böter eller fängelse i högst sex månader.

3 §

Om brott som avses i 1 § är att anse som grovt, döms för grov för-

skingring till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gär-

ningsmannen har missbrukat ansvarsfull ställning eller använt urkund eller
annat vars brukande är straffbart enligt 14 eller 15 kap. eller vilseledande
bokföring eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art, avsett bety-
dande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

4 §

Den som i annat fall än som anges i 1, 2 eller 3 § vidtar åtgärd med

egendom, som han eller hon har i besittning men till vilken ägande- eller
säkerhetsrätt är förbehållen eller tillförsäkrad eller annars tillkommer någon
annan, varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt
berövas sin rätt, döms för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst
ett år.

Är brottet grovt, döms för grovt olovligt förfogande till fängelse i lägst sex

månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas om gärningen har avsett betydande värde eller inneburit syn-
nerligen kännbar skada eller varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

5 §

13

Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för

någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en
kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet
eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar
huvudmannen, döms han eller hon för trolöshet mot huvudman till böter eller
fängelse i högst två år. Vad som har sagts nu gäller inte om gärningen är
belagd med straff enligt 1–3 §§.

Om brottet är grovt, döms för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i

lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om huvudmannen har tillfogats betydande eller syn-
nerligen kännbar skada, om gärningsmannen har använt urkund eller annat
vars brukande är straffbart enligt 14 eller 15 kap. eller vilseledande bokföring
eller om gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

Om någon som har fått till uppgift att sköta en rättslig angelägenhet för

någon annan missbrukar sin förtroendeställning till förfång för huvudmannen,
döms han eller hon enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av
ekonomisk eller teknisk art.

7 §

14

Den som vållar skada eller olägenhet genom att olovligen bruka någon

annans sak döms för olovligt brukande till böter eller fängelse i högst ett år.
Detsamma gäller den som vållar skada eller olägenhet genom att olovligen
bruka en fastighet som han eller hon innehar men som någon annan har nytt-
janderätt eller annan rätt till.

13 Senaste lydelse 2016:508.

14 Senaste lydelse 1993:207.

background image

6

SFS 2017:442

Är brottet grovt, döms för grovt olovligt brukande till fängelse i lägst sex

månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig eller hänsynslös art,
avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

10 §

15

Det som föreskrivs i 8 kap. 13 § om inskränkning i åklagares åtalsrätt

ska gälla även de brott som angetts i detta kapitel, dock inte grov förskingring
och grov trolöshet mot huvudman.

Ringa förskingring, olovligt förfogande eller olovligt brukande beträffande

lös egendom som kommit i gärningsmannens besittning genom avtal om hyra
av egendomen eller avtal enligt vilket äganderätten ska övergå först sedan
betalning skett eller som gärningsmannen annars innehar på grund av kredit-
köp med förbehåll om återtaganderätt, får åtalas av åklagare endast om åtal av
särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.

Tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös

finansiering av mutbrott får åtalas av åklagare endast om åtal är motiverat
från allmän synpunkt. Att denna inskränkning i vissa fall inte gäller framgår
dock av 20 kap. 5 §.

12 kap.

1 §

16

Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt

till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år.

2 §

Är brott som avses i 1 § med hänsyn till skadans obetydlighet och

övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa skade-
görelse
till böter eller fängelse i högst sex månader.

2 a §

Den som i skog eller mark olovligen tar växande träd eller gräs eller

träd som fällts av vinden eller sten, grus, torv eller annat som inte är bearbetat
döms, om brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständig-
heter är att anse som ringa, för åverkan till böter. Detsamma gäller den som
från växande träd tar ris, grenar, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda.

3 §

Om brott som avses i 1 § är att anse som grovt, döms för grov skade-

görelse till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gär-

ningen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadan drab-
bat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars är synnerligen
kännbar eller om gärningen varit av särskilt hänsynslös art.

4 §

Den som olovligen och på annat än väg färdas över tomt eller plan-

tering, eller över någon annan mark som kan skadas av detta, döms för
tagande av olovlig väg till böter eller fängelse i högst sex månader.

6 §

Ringa skadegörelse, åverkan eller tagande av olovlig väg får, om brottet

endast kränker enskilds rätt, åtalas av åklagare bara om åtal av särskilda skäl
är motiverat från allmän synpunkt.

15 Senaste lydelse 2012:301.

16 Senaste lydelse 2003:857.

background image

7

SFS 2017:442

30 kap.

8 §

17

Villkorlig dom ska förenas med dagsböter, om inte ett bötesstraff med

hänsyn till skyldighet att fullgöra samhällstjänst eller andra följder av brottet
skulle drabba den tilltalade alltför hårt eller det finns andra särskilda skäl mot
att döma till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Stefan Jansson
(Justitiedepartementet)

17 Senaste lydelse 1998:604.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017