SFS 2017:443 Lag om ändring i lagen (2017:332) om ändring i brottsbalken

170443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:332) om ändring i
brottsbalken;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 4 och 12 §§ brottsbalken i

stället för deras lydelse enligt lagen (2017:332) om ändring i brottsbalken ska
ha följande lydelse.

9 kap.

4 §

Den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåten-

het som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller
någon i vars ställe denne är döms, om inte brottet är att anse som rån eller
grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa,
döms för ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt döms för grov utpressning till fängelse i lägst ett år och

sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska
det särskilt beaktas om gärningen

1. har innefattat våld av allvarligt slag,
2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen,

sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital
eller som annars har varit av allvarligt slag, eller

3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

12 §

Det som föreskrivs i 8 kap. 13 § om inskränkning i åklagares åtalsrätt

ska gälla även de brott som angetts i detta kapitel, dock inte grovt bedrägeri
och grov utpressning.

Bedrägeri eller ringa bedrägeri som består i att någon gjort avtalsstridigt

uttag på eget kredit- eller tillgångskonto och ringa bedrägeri som avses i 2 §
andra stycket får åtalas av åklagare endast om åtal är motiverat från allmän
synpunkt.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Stefan Jansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272.

SFS 2017:443

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017