SFS 2017:457 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

170457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 67 kap. 6 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

67 kap.

6 §

3

Med arbetsinkomster avses vid tillämpningen av detta kapitel sådana

inkomster som anges i 59 kap. 8–12 §§, 13 § 11 och 12, 14 § första stycket 1–
3 och 5 samt 15–19 och 27 §§ socialförsäkringsbalken med undantag för
sådana inkomster som anges i 59 kap. 23, 25, 26 och 28 §§ samma balk. Som
arbetsinkomst avses även inkomst från självständig näringsverksamhet som
bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte oväsentlig omfattning har
arbetat i verksamheten.

Ekonomiskt omställningsstöd och inkomstgaranti enligt lagen (2016:1108)

om ersättning till riksdagens ledamöter ska inte anses som arbetsinkomst.

Vid beräkningen av skattereduktion ska arbetsinkomsterna utgöras av
– överskott i inkomstslaget tjänst, och
– överskott i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med sjukpenning

eller annan ersättning som anges i 15 kap. 8 §.

Arbetsinkomsterna ska minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. och

sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas nedåt till helt hundratal kro-
nor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktoran-

der som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2016:1120.

SFS 2017:457

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017