SFS 2017:467 Lag om ändring i utsökningsbalken

170467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels att 17 kap. 3 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 16 kap. 9 § ska sättas närmast före 16 kap.

11 §,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 16 kap. 10–10 d §§ och 18 kap.

11 §, och närmast före 16 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

16 kap.

Avlägsnande

10 §

2

Med avlägsnande avses en förpliktelse för den som har rubbat sökan-

dens besittning att, i annat fall än som anges i 1 §, flytta från fast egendom, en
bostadslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad eller i annan lös
egendom.

10 a §

Innan ett avlägsnande sker ska svaranden underrättas.

Avlägsnandet får ske tidigast fem dagar från det att svaranden underrätta-

des. Detta gäller dock inte vid verkställighet av ett beslut enligt 63 § lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

10 b §

Om det är möjligt ska ett avlägsnande ske inom tre veckor från det

att de handlingar som behövs kom in till Kronofogdemyndigheten.

Om det behövs av hänsyn till svaranden får Kronofogdemyndigheten

medge anstånd med avlägsnandet under högst en vecka från utgången av den
tid som anges i första stycket eller den tid som anges i 10 a § andra stycket,
om den inträffar senare.

10 c §

Vid ett avlägsnande tillämpas 3 § första stycket, 5 och 6 §§ och 7 §

första och tredje styckena.

Om det är möjligt ska svaranden underrättas innan ett beslut enligt 7 §

första stycket meddelas.

10 d §

Ett avlägsnande kan verkställas även mot en tredje man som hindrar

sökanden i utövningen av hans eller hennes rätt, om det är uppenbart att tredje

1 Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275.

2 Tidigare 10 § upphävd genom 2006:672.

SFS 2017:467

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:467

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

mannen saknar fog att motsätta sig verkställigheten. För en sådan tredje man
gäller vad som är föreskrivet om avlägsnande för svaranden.

17 kap.

3 §

3

Sökanden ansvarar inte för förrättningskostnaderna för utmätning en-

ligt 7 kap. 21 § eller för sådan handräckning enligt 8 kap. 18 § som behövs för
att komma i besittning av lös egendom eller bostad.

Sökanden ansvarar inte heller för förrättningskostnaderna i mål om utmät-

ning för fordran som vid utmätning av lön har företrädesrätt enligt 7 kap.
14 §.

Vid avhysning och avlägsnande ansvarar sökanden inte för kostnader för

förvaring av svarandens egendom eller för andra åtgärder som väsentligen av-
ser att skydda svaranden mot förlust. Detsamma gäller kostnader för försälj-
ning enligt 16 kap. 7 §.

8 §

4

Förrättningskostnader i mål om verkställighet enligt 16 kap. får genast

utsökas hos svaranden, om inte annat följer av exekutionstiteln. Detta gäller
dock inte verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd.

Vid ett avlägsnande får förrättningskostnader endast utsökas hos en sva-

rande som anges i den ansökan som ligger till grund för exekutionstiteln.

Om egendom i samband med avhysning eller avlägsnande säljs enligt

16 kap. 7 §, tas förrättningskostnader för försäljningen ut ur köpeskillingen.

När förrättningskostnader för avhysning eller avlägsnande tas ut hos sva-

randen, har kostnader som avses i 3 § tredje stycket företräde framför andra
förrättningskostnader.

18 kap.

11 §

5

Ett överklagande i ett mål om avlägsnande behöver inte innehålla

sådana uppgifter om motparten som avses i 5 § tredje stycket lagen
(1996:242) om domstolsärenden i de fall uppgifterna saknas i målet hos
Kronofogdemyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:277.

4 Senaste lydelse 1996:130.

5 Tidigare 11 § upphävd genom 1996:248.

;