SFS 2017:473 Lag med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

170473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till 2015 års
insolvensförordning;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om
insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning).

Insolvensförfaranden

2 §

Insolvensförfaranden i Sverige är enligt 2015 års insolvensförordning

konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering och F-skuldsanering.

Ansökan om att inleda ett insolvensförfarande

3 §

En ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion ska anses avse ett

förfarande enligt artikel 3.1 i 2015 års insolvensförordning (huvud-
insolvensförfarande), om det inte anges att den avser ett förfarande enligt arti-
kel 3.2 i förordningen (territoriellt insolvensförfarande).

En ansökan om skuldsanering eller F-skuldsanering ska anses avse ett

huvudinsolvensförfarande.

4 §

Sökanden ska i en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion

ange och styrka de omständigheter som ligger till grund för svensk domstols
behörighet och för det förfarande enligt 2015 års insolvensförordning som
ansökan avser.

En ansökan ska avvisas, om de omständigheter som anges i första stycket

inte framgår av ansökan och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa
bristen.

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

SFS 2017:473

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:473

Kungörande och registrering av utländska insolvensförfaranden

5 §

Vid ett offentliggörande enligt artikel 28 i 2015 års insolvensförordning

ska beslutet anmälas till Bolagsverket för kungörande i Post- och Inrikes Tid-
ningar.

6 §

Ett beslut om att inleda ett insolvensförfarande som har meddelats i en

annan medlemsstat ska registreras i enlighet med vad som gäller i fråga om
anteckning av beslut om konkurs i offentliga register, om beslutet avser en
gäldenär med ett driftställe som har registrerats i filialregistret eller en gälde-
när som har fast egendom i Sverige.

�ven i andra fall än som avses i första stycket får ett beslut om att inleda ett

insolvensförfarande som har meddelats i en annan medlemsstat registreras i
enlighet med vad som gäller i fråga om anteckning av beslut om konkurs i
offentliga register.

Beslut som avses i första och andra styckena ska anmälas till Bolagsverket,

som ska underrätta den som för respektive register.

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som ska framgå av en anmälan enligt 5 och 6 §§.

Bolagsverket ska ta ut avgifter i ärenden enligt 5 och 6 §§. Regeringen får

meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Underrättelse till borgenärer i andra medlemsstater

8 §

Underrättelseskyldigheten enligt artikel 54 i 2015 års insolvens-

förordning ska fullgöras av

� konkursförvaltaren, i ett ärende om konkurs,
� rekonstruktören, i ett ärende om företagsrekonstruktion, eller
� Kronofogdemyndigheten, i ett ärende om skuldsanering eller F-skuld-

sanering.

�&tagande för att undvika ett sekundärt insolvensförfarande

9 §

Ett åtagande enligt artikel 36 i 2015 års insolvensförordning ska anses

vara godkänt av borgenärerna, om tre femtedelar av de röstande har godkänt
åtagandet och deras fordringar uppgår till tre femtedelar av de röst-
berättigande fordringarnas sammanlagda belopp.

Samordningsförfarande för en koncern

10 §

Vid domstolens handläggning av en begäran om att inleda ett samord-

ningsförfarande för en koncern enligt artikel 61 i 2015 års insolvens-
förordning och frågor som har anknytning till att ett samordningsförfarande
har inletts ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas, om inte något
annat följer av 2015 års insolvensförordning.

Domstolens beslut i frågor som avses i första stycket får överklagas för sig.

11 §

Om en förvaltare är missnöjd med en samordnares beslut enligt artikel

69 i 2015 års insolvensförordning, får förvaltaren begära domstolens pröv-
ning av beslutet. Begäran ska göras till den tingsrätt som samord-

background image

3

SFS 2017:473

ningsförfarandet har inletts vid inom tre veckor från det att förvaltaren fick
del av beslutet.

Reservforum för en talan som har nära samband med
insolvensförfarandet

12 §

Om det finns svensk domsrätt enligt artikel 6 i 2015 års insolvens-

förordning och någon annan behörig domstol saknas, är behörig domstol

1. den tingsrätt som insolvensförfarandet har inletts vid, eller
2. om insolvensförfarandet inte inleds vid domstol, den tingsrätt som ett

beslut om att inleda insolvensförfarandet kan överklagas till.

1. Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.
2. Genom lagen upphävs lagen (2005:1046) med kompletterande bestäm-

melser till insolvensförordningen.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för insolvensförfaranden

som har inletts före ikraftträdandet och som omfattas av rådets förordning
(EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017