SFS 2017:475 Lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land

170475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som
omfattar egendom i annat nordiskt land;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:6) om konkurs som

omfattar egendom i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Dan-

mark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta denna egendom.

I fråga om sådan egendom ska, om inte annat följer av denna lag, svensk

lag tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför
beträffande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i kon-
kursboet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyl-
digheter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings-
och förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet
ska dock inte ingå egendom som enligt lagen i det land där den finns över
huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Särskilda bestämmelser finns i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden och lagen
(2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags
insolvens.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

2 Senaste lydelse 2015:1019.

SFS 2017:475

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som
omfattar egendom i annat nordiskt land;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:6) om konkurs som

omfattar egendom i annat nordiskt land ska ha följande lydelse.

1 §

2

Om någon som försätts i konkurs här i riket har egendom även i Dan-

mark, Finland, Island eller Norge, ska konkursen omfatta denna egendom.

I fråga om sådan egendom ska, om inte annat följer av denna lag, svensk

lag tillämpas i följande hänseenden: den verkan konkursen medför
beträffande gäldenärens rätt att råda över sin egendom, vad som ingår i kon-
kursboet och återvinning till konkursboet, gäldenärens rättigheter och skyl-
digheter under konkurs, konkursboets förvaltning, borgenärers betalnings-
och förmånsrätt, utdelning, ackord samt avslutande av konkurs. I konkursboet
ska dock inte ingå egendom som enligt lagen i det land där den finns över
huvud inte får tas i anspråk av ägarens borgenärer.

Särskilda bestämmelser finns i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden och lagen
(2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags
insolvens.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

2 Senaste lydelse 2015:1019.

SFS 2017:475

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017