SFS 2017:488 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

170488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2009:1424) om kontroll

av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska införas en
ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Föreskrifter om kravspecifikationer

3 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:155, bet. 2016/17:MJU21, rskr. 2016/17:280.

SFS 2017:488

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;