SFS 2017:527 Lag om studiestartsstöd

170527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om studiestartsstöd;

utfärdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Lagens innehåll och syfte

1 §

I denna lag finns bestämmelser om studiestartsstöd, som är ett statligt

studiestöd.

Syftet med lagen är att öka rekryteringen till studier bland personer med

stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på
arbetsmarknaden.

Studiestartsstöd får lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Rekrytering till studier

2 §

Studiestartsstöd är ett verktyg som kommunerna kan välja att använda

inom ramen för sitt ansvar enligt 20 kap. 10 och 17 §§ skollagen (2010:800)
att rekrytera personer till studier.

En kommuns rekryteringsarbete enligt denna lag ska ske i samverkan med

Arbetsförmedlingen. Kommunen ska i nära samarbete med Arbetsförmed-
lingen anta riktlinjer för rekryteringsarbetet, efter att ha inhämtat synpunkter
från Försäkringskassan och lokala företrädare för arbetsmarknadens parter
och folkbildningen.

Prisbasbelopp

3 §

Med prisbasbelopp avses i denna lag och i föreskrifter som meddelats i

anslutning till lagen prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken.

Målgrupp

Utbildningsbehov

4 §

Studiestartsstöd får lämnas till den som har kort utbildning och ett stort

behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna

1 Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285.

SFS 2017:527

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:527

etablera sig på arbetsmarknaden. Ytterligare villkor för att en studerande ska
anses tillhöra målgruppen för stödet finns i 5�10 §§.

�&lder

5 §

Studiestartsstöd får lämnas från och med det kalenderår som den stude-

rande fyller 25 år och längst till och med det kalenderår som den studerande
fyller 56 år.

Arbetssökande

6 §

Studiestartsstöd får bara lämnas till den som är anmäld som arbets-

sökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om till vilka
arbetssökande stöd får lämnas.

Krav på nyrekrytering

7 §

Studiestartsstöd får inte lämnas till den som inom de senaste tre åren

före starten av den tidsperiod som studiestartsstödet avser har fått studiestöd
enligt studiestödslagen (1999:1395).

Betalat årsbelopp och återkrävt studiestöd

8 §

En studerande som senast tre år före studiestarten har fått studiestöd

enligt studiestödslagen (1999:1395) kan beviljas studiestartsstöd bara om den
studerande har

1. betalat fastställt årsbelopp enligt 4 kap. 7 § studiestödslagen, som ska

betalas före det kalenderår som studiestartsstödet avser, och

2. betalat tillbaka så mycket av återkrävt studiestöd enligt 5 kap. studie-

stödslagen att högst ett kalenderhalvårs återkrävt studiestöd återstår att betala.

Om det finns synnerliga skäl, får studiestartsstöd beviljas trots bestäm-

melserna i första stycket.

Medborgarskap

9 §

Studiestartsstöd får lämnas till studerande som är svenska medborgare.

De utländska medborgare som har rätt till studiestöd enligt bestämmelserna i
1 kap. 4�6 §§ studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrifter som meddelats i
anslutning till de bestämmelserna ska jämställas med svenska medborgare
också när det gäller studiestartsstöd.

10 §

Studiestartsstöd får lämnas till studerande som inte är svenska med-

borgare, om de uppfyller de villkor för att beviljas studiemedel som anges i
3 kap. 4 § andra�fjärde styckena studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrif-
ter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna.

background image

3

SFS 2017:527

�vriga förutsättningar för studiestartsstöd

Utbildning som stödet får lämnas för

11 §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om vid vilka läroanstalter och för vilka utbildningar studiestartsstöd
får lämnas.

Studiernas omfattning

12 §

Studiestartsstöd får lämnas för varje vecka som den studerande bedri-

ver studier på minst halvtid. Studierna måste dock pågå under en samman-
hängande tid om minst tre veckor.

Studiestartsstöd får lämnas bara för sådan del av studietiden som omfattas

av den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.

13 §

Studiestartsstödets storlek bestäms i förhållande till studiernas omfatt-

ning. För studerande som inte bedriver heltidsstudier lämnas studiestartsstöd
med

1. 75 procent av helt stöd vid studier på minst 75 procent men mindre än

100 procent av heltid, eller

2. 50 procent av helt stöd vid studier på minst 50 procent men mindre än

75 procent av heltid.

Studiestartsstöd utan prövning av studieresultat

14 §

Till den som för första gången ansöker om studiestartsstöd får stödet

lämnas utan föregående prövning av den studerandes tidigare studieresultat.

Studiestartsstöd med prövning av studieresultat

15 §

I andra fall än som avses i 14 § ska en prövning av studieresultat göras

för den som tidigare har beviljats studiestartsstöd. Studiestartsstöd får lämnas
till en studerande som bedrivit sina studier i normal takt.

Studiestartsstöd får lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina

tidigare studier i normal takt om det är fråga om studieresultat från perioder
med studiestartsstöd som är äldre än tio år eller om det finns särskilda skäl för
det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vad som ska anses
vara studier i normal takt.

Tid som studiestartsstöd lämnas för

16 §

Studiestartsstöd får lämnas under sammanlagt högst 50 veckor vid stu-

dier på heltid.

Vid studier på deltid får studiestartsstöd lämnas under högst
1. 67 veckor vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av

heltid, eller

2. 100 veckor vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av

heltid.

background image

4

SFS 2017:527

Beräkning av studiestartsstöd

Studiestartsstödets storlek

17 §

Studiestartsstöd får lämnas med ett belopp som för varje vecka mot-

svarar

1. 4,75 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 3,56 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 2,38 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Detta gäller bara om något annat inte följer av 19�23 §§.

Tilläggsbidrag

18 §

Utöver det ersättningsbelopp som följer av 17 § får studiestartsstöd

lämnas i form av tilläggsbidrag till studerande som har vårdnad om barn.
Sådant bidrag får lämnas till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år.
För varje barn kan högst ett tilläggsbidrag motsvarande studiebidraget vid
heltidsstudier enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395) lämnas.

Vid beräkning av tilläggsbidraget enligt första stycket och vid fördelning

av tilläggsbidrag om båda vårdnadshavarna studerar, ska föreskrifter som
meddelats i anslutning till 3 kap. 13 b § studiestödslagen också tillämpas när
det gäller studiestartsstöd i form av tilläggsbidrag.

Inkomstprövning

19 §

Studiestartsstöd får lämnas med fullt belopp bara om den studerandes

inkomst under ett kalenderhalvår inte är högre än ett visst belopp (fri-
beloppet).

20 §

Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår ska fribeloppet

motsvara

1. 160 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 200 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 240 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

I andra fall ska fribeloppets andel av prisbasbeloppet ökas eller minskas för

varje vecka som studietiden är kortare eller längre än 20 veckor med

1. 8 procentenheter vid studier på heltid,
2. 6 procentenheter vid studier på minst 75 procent men mindre än

100 procent av heltid, och

3. 4 procentenheter vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 pro-

cent av heltid.

21 §

Om den studerandes inkomst är högre än det beräknade fribeloppet

enligt 20 §, ska det belopp som får lämnas enligt 17 § första stycket minskas
med 52 procent av den överskjutande inkomsten.

22 §

Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 19 § räk-

nas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i

background image

5

SFS 2017:527

inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig
skatt för kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur inkomsten ska
räknas för studerande som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sve-
rige.

Ett beslut om studiestartsstöd ska grunda sig på den uppgift om beräknad

inkomst som den studerande lämnar i ansökan om studiestartsstöd.

23 §

Studiestartsstöd får inte lämnas, om beloppet per vecka motsvarar eller

är lägre än 0,25 procent av prisbasbeloppet.

Studiestartsstöd under sjukdom och ledighet

24 §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att studiestartsstöd får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att studiestartsstöd
också får lämnas vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård, eller
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om att studiestartsstöd som lämnas vid sjukdom eller sådan ledighet som
anges i andra stycket får ingå i det antal veckor som studiestartsstöd högst får
lämnas för enligt 16 §.

Samordning med andra förmåner

25 §

Om en person som har studiestartsstöd därefter beviljas studiemedel

enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395) får studiestartsstöd inte lämnas
eller tas emot för den tid för vilken det lämnas studiemedel. Vidare får studie-
startsstöd heller inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken studiemedel
enligt 3 kap. 25 § första stycket 1�7 och andra och fjärde styckena studie-
stödslagen inte får lämnas.

Om tilläggsbidrag lämnas enligt 18 § denna lag och tilläggsbidrag kan läm-

nas för samma barn och för samma tidsperiod enligt studiestödslagen ska
bidragen samordnas så att sammanlagt högst ett tilläggsbidrag lämnas enligt
båda lagarna för samma tidsperiod.

Rekryteringsarbete, ansökan, beslut och utbetalning

Rekryteringsarbete och ansökan

26 §

En kommun som väljer att använda studiestartsstödet ska, i enlighet

med de riktlinjer för rekryteringsarbetet som kommunen har antagit enligt 2 §
andra stycket, uppmana personer i hemkommunen, som kommunen anser kan
antas höra till målgruppen för stödet och som kommunen bedömer är priorite-
rade, att ansöka om stöd. En sådan ansökan ska den sökande lämna in till
kommunen.

background image

6

SFS 2017:527

Kommunens prövning

27 §

Kommunen ska vid prövningen av en ansökan enligt 26 § bedöma om

den sökande tillhör målgruppen för studiestartsstödet enligt 4 § första
meningen och 5 §. Om kommunen vid sin prövning bedömer att den sökande
inte uppfyller dessa villkor, eller om en ansökan kommit in till kommunen
utan att den enskilde uppmanats att ansöka enligt 26 §, ska kommunen avslå
ansökan.

Om kommunen vid sin prövning enligt första stycket bedömer att den

sökande uppfyller villkoren, ska kommunen överlämna sitt beslut tillsam-
mans med den sökandes ansökan till Centrala studiestödsnämnden.

Centrala studiestödsnämndens prövning

28 §

Om en kommun har beslutat att en sökande uppfyller villkoren enligt

4 § första meningen och 5 §, ska Centrala studiestödsnämnden pröva övriga
förutsättningar för att studiestartsstöd ska kunna beviljas enligt denna lag och
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Utbetalning av studiestartsstöd

29 §

Centrala studiestödsnämnden får betala ut studiestartsstöd endast om

det är styrkt att den studerande bedriver de studier som stödet har beviljats
för.

Studiestartsstödet är förverkat, om den studerande inte inom en månad från

starten av den tidsperiod som studiestartsstödet avser har styrkt att han eller
hon bedriver studier. Styrks detta senare, får studiestartsstödet ändå betalas ut,
om det finns särskilda skäl.

Studiestartsstödet är förverkat om den studerande avlider innan studie-

startsstödet har betalats ut.

�verklagande

30 §

I fråga om överklagande av en kommuns beslut enligt 27 § finns

bestämmelser i 10 kap. kommunallagen (1991:900) om laglighetsprövning.

Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om studiestartsstöd får

överklagas till �verklagandenämnden för studiestöd. Centrala studiestöds-
nämndens beslut ska gälla omedelbart, om inte Centrala studiestödsnämnden
bestämmer något annat. Om ett beslut överklagas, kan överklagandenämnden
besluta att det tills vidare inte ska gälla.

�verklagandenämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får

inte överklagas.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet för myndigheter

31 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att andra myndigheter
ska vara skyldiga att lämna Centrala studiestödsnämnden eller �verklagande-
nämnden för studiestöd de uppgifter som har betydelse för tillämpningen av
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

background image

7

SFS 2017:527

Uppgiftsskyldighet för läroanstalter

32 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om en läroanstalts skyldighet att till Centrala studiestöds-
nämnden lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna
lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om en läroanstalts skyldighet att till

�verklagandenämnden för studiestöd lämna de uppgifter som är av betydelse
för tillämpningen av denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen.

Uppgiftsskyldighet för den studerande

33 §

En studerande som har beviljats studiestartsstöd ska till Centrala stu-

diestödsnämnden anmäla en sådan ändring av sina förhållanden som har bety-
delse för rätten till studiestartsstöd eller stödets storlek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om en studerandes skyl-
dighet att till Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter som är av
betydelse för tillämpningen av denna lag och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

�&terkrav, ränta och avgifter

34 §

Studiestartsstöd som betalats ut felaktigt eller med för högt belopp ska

kunna återkrävas. Bestämmelserna om återkrav, ränta, avgifter och avskriv-
ning i 5 kap. 1, 2 och 4�6 §§ studiestödslagen (1999:1395), bestämmelsen om
återbetalning av inte utnyttjat studiestöd i 6 kap. 2 § samma lag och föreskrif-
ter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när
det gäller studiestartsstöd.

Uppföljning och utvärdering

35 §

Centrala studiestödsnämnden ska följa upp och utvärdera kommunens

rekryteringsarbete enligt denna lag.

En kommun som väljer att använda studiestartsstödet ska dokumentera sitt

rekryteringsarbete enligt denna lag och lämna sådana uppgifter om rekryte-
ringsarbetet till Centrala studiestödsnämnden som behövs för uppföljningen
och utvärderingen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om den dokumentation
som ska göras och om vilka uppgifter som ska lämnas enligt andra stycket.

�vriga bestämmelser

Särskilda föreskrifter om studiestartsstöd

36 §

Följande bestämmelser om studiestöd i studiestödslagen (1999:1395)

ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd:

� 5 kap. 6 a § om skyldighet att lämna uppgift om adress,
� 6 kap. 1 § om tillämpningen av lagen (1969:93) om begränsning av sam-

hällsstöd vid arbetskonflikt,

background image

8

SFS 2017:527

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� 6 kap. 3 § om att fordran på studiestöd inte kan överlåtas och inte får tas i

anspråk genom utmätning,

� 6 kap. 3 a § om att Centrala studiestödsnämnden under vissa förutsätt-

ningar får besluta att studiestödet ska hållas inne eller lämnas med lägre
belopp till dess ett slutligt beslut om rätt till studiestöd har fattats,

� 6 kap. 5 § om avrundning av belopp, och
� 6 kap. 12 § om preskription av fordran som avser återkrav av studiestöd.

Avgifter för administrativa kostnader

37 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att Centrala studiestödsnämn-

den får ta ut avgifter för sina administrativa kostnader i samband med åter-
krav av studiestartsstöd.

Ytterligare föreskrifter

38 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om
tillämpningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNA EKSTR�M
(Utbildningsdepartementet)