SFS 2017:530 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

170530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om studiest�dslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1395)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 4 kap. 22 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 3 kap. 25 och 26 �� och 4 kap. 13 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att punkt 16 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 25 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiemedel f�r inte l�mnas eller tas emot f�r den tid f�r vilken det</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. studiehj�lp enligt 2 kap., <br/>2. aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning f�r att delta i ett arbets-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">marknadspolitiskt program, </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning eller rehabiliteringsers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">socialf�rs�kringsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"> kortare studier om funktionsneds�ttning,<br/> kortare studier p� grundskole- eller gymnasieniv� som �r s�rskilt anpas-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sade f�r personer med funktionsneds�ttning, och</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"> studier inom s�rskild utbildning f�r vuxna,<br/>5. statsbidrag som administreras av Sametinget f�r kortare studier i alfabe-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tisering i samiska,</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. ers�ttning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyan-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�nda invandrare,</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. utbildningsbidrag f�r kompletterande pedagogisk utbildning som leder</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till �mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p� forskarniv�, eller</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">8. studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d.<br/>Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande tj�nstg�r enligt</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt eller fullg�r utbildning till reserv-<br/>eller yrkesofficer. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av 4 kap. 22 � 2006:1457.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2017:281.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:530</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:530</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Studiemedel f�r inte l�mnas f�r h�gskoleutbildning p� forskarniv� om den</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">studerande �r eller har varit anst�lld som doktorand. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande beviljats studie-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">st�d eller motsvarande studiefinansiering fr�n ett annat land. Regeringen eller<br/>den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om vilken<br/>utl�ndsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avvikelser fr�n f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>25 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Om till�ggsbidrag l�mnas enligt 13 a och 13 b �� denna lag och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">till�ggsbidrag kan l�mnas f�r samma barn och f�r samma tidsperiod enligt<br/>lagen (2017:527) om studiestartsst�d ska bidragen samordnas s� att sam-<br/>manlagt h�gst ett till�ggsbidrag l�mnas enligt b�da lagarna f�r samma tids-<br/>period.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En studerande som tidigare har f�tt studiest�d enligt denna lag kan</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">beviljas studiemedel bara om den studerande har</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. betalat fastst�llt �rsbelopp enligt 4 kap. 7 �, som ska betalas f�re det</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kalender�r som de nya studiemedlen avser, och</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. betalat tillbaka s� mycket av �terkr�vt studiest�d enligt 5 kap. eller �ter-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">kr�vt studiestartsst�d enligt 34 � lagen (2017:527) om studiestartsst�d att<br/>h�gst ett kalenderhalv�rs �terkr�vt studiest�d eller studiestartsst�d �terst�r att<br/>betala.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns synnerliga sk�l, f�r studiemedel beviljas trots best�mmelsen i</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">�rsbeloppet f�r s�ttas ned</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. om l�ntagaren tar emot studiehj�lp, studiemedel, eller studiestartsst�d,<br/>2. om l�ntagaren fullg�r en l�ngre grundutbildning �n 60 dagar enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(1994:1809) om totalf�rsvarsplikt eller fullg�r utbildning till reserv- eller<br/>yrkesofficer, eller</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. om det i n�got annat fall finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">16.</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5 Ut�ver det som anges i 8 kap. 6 � f�rsta stycket 1 studiest�dslagen</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(1973:349), i lydelsen efter den 31 december 1988, f�r �rsbeloppet s�ttas ned<br/>ocks� om den �terbetalningsskyldige tar emot studiestartsst�d. Ut�ver det<br/>som anges i punkt 2 e i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1988:877) om<br/>�ndring i studiest�dslagen (1973:349) f�r regeringen eller den myndighet<br/>regeringen best�mmer meddela f�reskrifter om att prelimin�r och slutlig av-<br/>gift f�r s�ttas ned ocks� om den �terbetalningsskyldige tar emot studiestarts-<br/>st�d.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I st�llet f�r vad som anges i 8 kap. 6 � f�rsta stycket 2 studiest�dslagen</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(1973:349), i lydelsen efter den 31 december 1988, f�r �rsbeloppet s�ttas ned<br/>prelimin�rt om l�ntagarens inkomst under betalnings�ret kan ber�knas bli<br/>v�sentligt l�gre �n den inkomst efter vilken �rsbeloppet har ber�knats. Om<br/>�rsbeloppet har ber�knats till en tjugondel av l�neskulden eller l�gst femton<br/>procent av prisbasbeloppet enligt punkt 14, f�r �rsbeloppet s�ttas ned prelimi-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2017:281.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2015:941.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:530</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">n�rt till fyra procent av l�ntagarens ber�knade inkomst under betalnings�ret.<br/>Neds�ttningen g�ller i avvaktan p� att underlaget f�r att ta ut skatt eller avgift<br/>f�r betalnings�ret fastst�lls. Det prelimin�ra �rsbeloppet ska grunda sig p�<br/>den uppgift om ber�knad inkomst som l�ntagaren l�mnar i ans�kan om ned-<br/>s�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Efter det att underlaget f�r att ta ut skatt eller avgift f�r betalnings�ret har</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">fastst�llts ska ett slutligt �rsbelopp fastst�llas. Beloppet ska motsvara fyra<br/>procent av l�ntagarens sammanlagda �verskott av inkomst av tj�nst, n�rings-<br/>verksamhet och kapital. Det slutliga �rsbeloppet kan dock h�gst best�mmas<br/>till det belopp som fastst�llts enligt punkt 14. Som fastst�llt underlag g�ller<br/>beslut om slutlig skatt i f�rsta instans.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det prelimin�ra �rsbeloppet �r l�gre �n det slutliga �rsbeloppet, ska</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande slutligt �rsbelopp.<br/>Regeringen meddelar f�reskrifter om att l�ntagaren dessutom ska betala en<br/>till�ggsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det prelimin�ra �rsbeloppet �r h�gre �n det slutliga �rsbeloppet, ska det</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">�verskjutande beloppet inte betalas ut till l�ntagaren utan i st�llet r�knas av<br/>fr�n l�net.</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Denna lag tr�der i kraft den 2 juli 2017.<br/>2. Den upph�vda paragrafen g�ller dock fortfarande f�r studiemedel som</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">l�mnats f�r tid f�re den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ANNA EKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395);

utf�rdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om studiest�dslagen

(1999:1395)

2

dels att 4 kap. 22 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 3 kap. 25 och 26 �� och 4 kap. 13 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att punkt 16 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 25 a �, av f�ljande lydelse.

3 kap.

25 �

3

Studiemedel f�r inte l�mnas eller tas emot f�r den tid f�r vilken det

l�mnas

1. studiehj�lp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning f�r att delta i ett arbets-

marknadspolitiskt program,

3. sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning eller rehabiliteringsers�ttning enligt

socialf�rs�kringsbalken,

4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

f�r

 kortare studier om funktionsneds�ttning,
 kortare studier p� grundskole- eller gymnasieniv� som �r s�rskilt anpas-

sade f�r personer med funktionsneds�ttning, och

 studier inom s�rskild utbildning f�r vuxna,
5. statsbidrag som administreras av Sametinget f�r kortare studier i alfabe-

tisering i samiska,

6. ers�ttning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyan-

l�nda invandrare,

7. utbildningsbidrag f�r kompletterande pedagogisk utbildning som leder

till �mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p� forskarniv�, eller

8. studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d.
Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande tj�nstg�r enligt

lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt eller fullg�r utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

1 Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 22 � 2006:1457.

3 Senaste lydelse 2017:281.

SFS 2017:530

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:530

Studiemedel f�r inte l�mnas f�r h�gskoleutbildning p� forskarniv� om den

studerande �r eller har varit anst�lld som doktorand.

Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande beviljats studie-

st�d eller motsvarande studiefinansiering fr�n ett annat land. Regeringen eller
den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om vilken
utl�ndsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avvikelser fr�n f�rsta stycket.

25 a �

Om till�ggsbidrag l�mnas enligt 13 a och 13 b �� denna lag och

till�ggsbidrag kan l�mnas f�r samma barn och f�r samma tidsperiod enligt
lagen (2017:527) om studiestartsst�d ska bidragen samordnas s� att sam-
manlagt h�gst ett till�ggsbidrag l�mnas enligt b�da lagarna f�r samma tids-
period.

26 �

En studerande som tidigare har f�tt studiest�d enligt denna lag kan

beviljas studiemedel bara om den studerande har

1. betalat fastst�llt �rsbelopp enligt 4 kap. 7 �, som ska betalas f�re det

kalender�r som de nya studiemedlen avser, och

2. betalat tillbaka s� mycket av �terkr�vt studiest�d enligt 5 kap. eller �ter-

kr�vt studiestartsst�d enligt 34 � lagen (2017:527) om studiestartsst�d att
h�gst ett kalenderhalv�rs �terkr�vt studiest�d eller studiestartsst�d �terst�r att
betala.

Om det finns synnerliga sk�l, f�r studiemedel beviljas trots best�mmelsen i

f�rsta stycket.

4 kap.

13 �

4

�rsbeloppet f�r s�ttas ned

1. om l�ntagaren tar emot studiehj�lp, studiemedel, eller studiestartsst�d,
2. om l�ntagaren fullg�r en l�ngre grundutbildning �n 60 dagar enligt lagen

(1994:1809) om totalf�rsvarsplikt eller fullg�r utbildning till reserv- eller
yrkesofficer, eller

3. om det i n�got annat fall finns synnerliga sk�l.

16.

5 Ut�ver det som anges i 8 kap. 6 � f�rsta stycket 1 studiest�dslagen

(1973:349), i lydelsen efter den 31 december 1988, f�r �rsbeloppet s�ttas ned
ocks� om den �terbetalningsskyldige tar emot studiestartsst�d. Ut�ver det
som anges i punkt 2 e i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1988:877) om
�ndring i studiest�dslagen (1973:349) f�r regeringen eller den myndighet
regeringen best�mmer meddela f�reskrifter om att prelimin�r och slutlig av-
gift f�r s�ttas ned ocks� om den �terbetalningsskyldige tar emot studiestarts-
st�d.

I st�llet f�r vad som anges i 8 kap. 6 � f�rsta stycket 2 studiest�dslagen

(1973:349), i lydelsen efter den 31 december 1988, f�r �rsbeloppet s�ttas ned
prelimin�rt om l�ntagarens inkomst under betalnings�ret kan ber�knas bli
v�sentligt l�gre �n den inkomst efter vilken �rsbeloppet har ber�knats. Om
�rsbeloppet har ber�knats till en tjugondel av l�neskulden eller l�gst femton
procent av prisbasbeloppet enligt punkt 14, f�r �rsbeloppet s�ttas ned prelimi-

4 Senaste lydelse 2017:281.

5 Senaste lydelse 2015:941.

background image

3

SFS 2017:530

n�rt till fyra procent av l�ntagarens ber�knade inkomst under betalnings�ret.
Neds�ttningen g�ller i avvaktan p� att underlaget f�r att ta ut skatt eller avgift
f�r betalnings�ret fastst�lls. Det prelimin�ra �rsbeloppet ska grunda sig p�
den uppgift om ber�knad inkomst som l�ntagaren l�mnar i ans�kan om ned-
s�ttning.

Efter det att underlaget f�r att ta ut skatt eller avgift f�r betalnings�ret har

fastst�llts ska ett slutligt �rsbelopp fastst�llas. Beloppet ska motsvara fyra
procent av l�ntagarens sammanlagda �verskott av inkomst av tj�nst, n�rings-
verksamhet och kapital. Det slutliga �rsbeloppet kan dock h�gst best�mmas
till det belopp som fastst�llts enligt punkt 14. Som fastst�llt underlag g�ller
beslut om slutlig skatt i f�rsta instans.

Om det prelimin�ra �rsbeloppet �r l�gre �n det slutliga �rsbeloppet, ska

mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande slutligt �rsbelopp.
Regeringen meddelar f�reskrifter om att l�ntagaren dessutom ska betala en
till�ggsavgift.

Om det prelimin�ra �rsbeloppet �r h�gre �n det slutliga �rsbeloppet, ska det

�verskjutande beloppet inte betalas ut till l�ntagaren utan i st�llet r�knas av
fr�n l�net.

1. Denna lag tr�der i kraft den 2 juli 2017.
2. Den upph�vda paragrafen g�ller dock fortfarande f�r studiemedel som

l�mnats f�r tid f�re den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;