SFS 2017:530 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

170530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1999:1395)

2

dels att 4 kap. 22 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 25 och 26 §§ och 4 kap. 13 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 16 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 25 a §, av följande lydelse.

3 kap.

25 §

3

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det

lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbets-

marknadspolitiskt program,

3. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

socialförsäkringsbalken,

4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

� kortare studier om funktionsnedsättning,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionsnedsättning, och

� studier inom särskild utbildning för vuxna,
5. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabe-

tisering i samiska,

6. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyan-

lända invandrare,

7. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder

till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller

8. studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

1 Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 22 § 2006:1457.

3 Senaste lydelse 2017:281.

SFS 2017:530

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:530

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den

studerande är eller har varit anställd som doktorand.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken
utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

25 a §

Om tilläggsbidrag lämnas enligt 13 a och 13 b §§ denna lag och

tilläggsbidrag kan lämnas för samma barn och för samma tidsperiod enligt
lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska bidragen samordnas så att sam-
manlagt högst ett tilläggsbidrag lämnas enligt båda lagarna för samma tids-
period.

26 §

En studerande som tidigare har fått studiestöd enligt denna lag kan

beviljas studiemedel bara om den studerande har

1. betalat fastställt årsbelopp enligt 4 kap. 7 §, som ska betalas före det

kalenderår som de nya studiemedlen avser, och

2. betalat tillbaka så mycket av återkrävt studiestöd enligt 5 kap. eller åter-

krävt studiestartsstöd enligt 34 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd att
högst ett kalenderhalvårs återkrävt studiestöd eller studiestartsstöd återstår att
betala.

Om det finns synnerliga skäl, får studiemedel beviljas trots bestämmelsen i

första stycket.

4 kap.

13 §

4

�&rsbeloppet får sättas ned

1. om låntagaren tar emot studiehjälp, studiemedel, eller studiestartsstöd,
2. om låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller
yrkesofficer, eller

3. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.

16.

5 Utöver det som anges i 8 kap. 6 § första stycket 1 studiestödslagen

(1973:349), i lydelsen efter den 31 december 1988, får årsbeloppet sättas ned
också om den återbetalningsskyldige tar emot studiestartsstöd. Utöver det
som anges i punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om
ändring i studiestödslagen (1973:349) får regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att preliminär och slutlig av-
gift får sättas ned också om den återbetalningsskyldige tar emot studiestarts-
stöd.

I stället för vad som anges i 8 kap. 6 § första stycket 2 studiestödslagen

(1973:349), i lydelsen efter den 31 december 1988, får årsbeloppet sättas ned
preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas bli
väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats. Om
årsbeloppet har beräknats till en tjugondel av låneskulden eller lägst femton
procent av prisbasbeloppet enligt punkt 14, får årsbeloppet sättas ned prelimi-

4 Senaste lydelse 2017:281.

5 Senaste lydelse 2015:941.

background image

3

SFS 2017:530

närt till fyra procent av låntagarens beräknade inkomst under betalningsåret.
Nedsättningen gäller i avvaktan på att underlaget för att ta ut skatt eller avgift
för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet ska grunda sig på
den uppgift om beräknad inkomst som låntagaren lämnar i ansökan om ned-
sättning.

Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret har

fastställts ska ett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet ska motsvara fyra
procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, närings-
verksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst bestämmas
till det belopp som fastställts enligt punkt 14. Som fastställt underlag gäller
beslut om slutlig skatt i första instans.

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, ska

mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande slutligt årsbelopp.
Regeringen meddelar föreskrifter om att låntagaren dessutom ska betala en
tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, ska det

överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av
från lånet.

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för studiemedel som

lämnats för tid före den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017