SFS 2017:542 Lag om ändring i rättegångsbalken

170542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 e §, 2 kap. 4 § och 3 kap.

4 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 e §

2

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av

sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av någon annan
som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän
domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
detta.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra än domare när de utför

åtgärder enligt första stycket.

2 kap.

4 §

3

Hovrätten är domför med tre lagfarna domare. I mål som överklagats

från tingsrätt ska dock minst fyra lagfarna domare delta när hovrätten avgör
målet, om tingsrätten bestått av tre lagfarna domare. Om en av de lagfarna
domarna får förhinder sedan huvudförhandling har påbörjats, är rätten ändå
domför. Fler än fem lagfarna domare får inte delta i hovrätten.

I brottmål gäller, i stället för bestämmelserna i första stycket, att hovrätten

är domför med tre lagfarna domare och två nämndemän. Om en av de lag-
farna domarna eller en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhand-
ling har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fyra lagfarna domare och tre
nämndemän får inte delta. Om det inte finns anledning att döma till svårare
straff än böter och om det i målet inte är fråga om företagsbot, är hovrätten
domför även med den sammansättning som anges i första stycket. Detsamma
gäller vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd ska hovrätten bestå av tre

lagfarna domare. Ett prövningstillstånd som inte är begränsat enligt 49 kap.
14 a § första stycket får dock meddelas av en lagfaren domare, om frågan är
enkel.

1 Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287.

2 Senaste lydelse 2009:774.

3 Senaste lydelse 2005:683.

SFS 2017:542

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:542

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse eller efter det att ett

överklagande har förfallit vid sammanträde som avses i 50 kap. 10 § eller
51 kap. 10 § är hovrätten domför med en lagfaren domare. Detsamma gäller
vid beslut om undanröjande av tingsrättens avgörande sedan käromålet åter-
kallats.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren

domare i hovrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör förbehållas
lagfarna domare, av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet
och som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol
eller en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela närmare föreskrifter om detta.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra än domare när de utför

åtgärder enligt femte stycket.

3 kap.

4 §

4

I Högsta domstolen ska det finnas fjorton justitieråd eller det högre

antal som behövs. Justitieråden ska vara lagfarna. De får inte inneha eller ut-
öva något annat ämbete.

Ett av justitieråden ska vara domstolens ordförande.
Högsta domstolen får vara indelad i avdelningar. Om Högsta domstolen är

indelad i avdelningar, är Högsta domstolens ordförande även ordförande på
en avdelning. Ett av de övriga justitieråden är ordförande på annan avdelning.

När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig omständig-

het inte kan tjänstgöra i Högsta domstolen, får den som har avgått med ålders-
pension från sin anställning som justitieråd förordnas att tillfälligt tjänstgöra
som ersättare. Det som i lag eller annan författning föreskrivs om justitieråd
ska även tillämpas på ersättare.

Högsta domstolen får förordna den som är justitieråd i Högsta förvaltnings-

domstolen att tjänstgöra i Högsta domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1391.