SFS 2017:567 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

170567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 17 § lagen (2011:423) om

erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.

3 kap.

17 §

2

Annan egendom än pengar som erhållits vid verkställigheten ska säl-

jas. Kan egendomen inte säljas får den förstöras.

Egendom enligt första stycket som kan befaras komma till brottslig

användning eller annars är olämplig för försäljning ska oskadliggöras av den
myndighet som förvarar egendomen.

Om det finns särskilda skäl, får viss egendom överlämnas till den andra

medlemsstaten i stället för att säljas enligt första stycket. Sådan egendom får,
om beslutet om förverkande avser en betalningsskyldighet, överlämnas endast
om den andra staten samtycker till det.

Egendom får inte i något fall överlämnas om den utgör ett sådant kultur-

föremål för vilket en ansökan om utförseltillstånd enligt 5 kap. kulturmiljö-
lagen (1988:950) har avslagits eller vid en prövning skulle ha avslagits.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.

2 Senaste lydelse 2015:851.

SFS 2017:567

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017