SFS 2017:567 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

170567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PAJMBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PAJMBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PAJMBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PAJMBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:PAJMBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PAJMBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PAJMBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PAJMBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PAJMBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PAJMBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PAJMBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PAJMBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2011:423) om erk�nnande och <br/>verkst�llighet av beslut om f�rverkande inom <br/>Europeiska unionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 17 � lagen (2011:423) om</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">erk�nnande och verkst�llighet av beslut om f�rverkande inom Europeiska<br/>unionen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Annan egendom �n pengar som erh�llits vid verkst�lligheten ska s�l-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jas. Kan egendomen inte s�ljas f�r den f�rst�ras.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Egendom enligt f�rsta stycket som kan befaras komma till brottslig</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">anv�ndning eller annars �r ol�mplig f�r f�rs�ljning ska oskadligg�ras av den<br/>myndighet som f�rvarar egendomen.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r viss egendom �verl�mnas till den andra</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">medlemsstaten i st�llet f�r att s�ljas enligt f�rsta stycket. S�dan egendom f�r,<br/>om beslutet om f�rverkande avser en betalningsskyldighet, �verl�mnas endast<br/>om den andra staten samtycker till det.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Egendom f�r inte i n�got fall �verl�mnas om den utg�r ett s�dant kultur-</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rem�l f�r vilket en ans�kan om utf�rseltillst�nd enligt 5 kap. kulturmilj�-<br/>lagen (1988:950) har avslagits eller vid en pr�vning skulle ha avslagits.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Ulf Wallentheim<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2015:851.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:567</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2011:423) om erk�nnande och
verkst�llighet av beslut om f�rverkande inom
Europeiska unionen;

utf�rdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 17 � lagen (2011:423) om

erk�nnande och verkst�llighet av beslut om f�rverkande inom Europeiska
unionen ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

17 �

2

Annan egendom �n pengar som erh�llits vid verkst�lligheten ska s�l-

jas. Kan egendomen inte s�ljas f�r den f�rst�ras.

Egendom enligt f�rsta stycket som kan befaras komma till brottslig

anv�ndning eller annars �r ol�mplig f�r f�rs�ljning ska oskadligg�ras av den
myndighet som f�rvarar egendomen.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r viss egendom �verl�mnas till den andra

medlemsstaten i st�llet f�r att s�ljas enligt f�rsta stycket. S�dan egendom f�r,
om beslutet om f�rverkande avser en betalningsskyldighet, �verl�mnas endast
om den andra staten samtycker till det.

Egendom f�r inte i n�got fall �verl�mnas om den utg�r ett s�dant kultur-

f�rem�l f�r vilket en ans�kan om utf�rseltillst�nd enligt 5 kap. kulturmilj�-
lagen (1988:950) har avslagits eller vid en pr�vning skulle ha avslagits.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.

2 Senaste lydelse 2015:851.

SFS 2017:567

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;