SFS 2017:570 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

170570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 1 kap. 3 §, 10 kap. 1, 3, 23 och 39 §§ och 23 kap. 5 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 10 kap. 23 a�23 f §§ och 23 kap.

4 a §, och närmast före 10 kap. 23 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag avses med

� elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag för barn i

förskolan,

� fjärrundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informa-

tions- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men
inte i tid,

� fristående fritidshem: sådant fritidshem som bedrivs av en enskild och

som avses i 2 kap. 7 § andra stycket,

� fristående förskola: förskoleenhet vid vilken en enskild bedriver utbild-

ning i form av förskola,

� fristående skola: skolenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning

inom skolväsendet i form av förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gym-
nasieskola, gymnasiesärskola eller sådant fritidshem som avses i 2 kap. 7 §
första stycket,

� förskoleenhet: av huvudman för förskola organiserad enhet som omfattar

verksamhet i en eller flera förskolebyggnader som ligger nära varandra och
till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon förskolebyggnad,

� lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag

under lov under en termin eller utanför terminstid och som inte är obligatorisk
för elever,

� skolenhet: av huvudman för annan skolform än förskola organiserad

enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära
varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skol-
byggnad,

� undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare

eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och
utvecklande av kunskaper och värden, och

1 Prop. 2016/17:156, bet. 2016/17:UbU22, rskr. 2016/17:293.

2 Senaste lydelse 2015:194.

SFS 2017:570

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:570

� utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån be-

stämda mål.

10 kap.

1 §

I detta kapitel finns

� allmänna bestämmelser (2�13 §§),
� bestämmelser om betyg (14�23 §§),
� bestämmelser om lovskola (23 a�23 f §§),
� bestämmelser om grundskola med offentlig huvudman (24�34 §§), och
� bestämmelser om fristående grundskola (35�41 §§).

3 §

Grundskolan ska ha nio årskurser. Utbildningen i varje årskurs ska

bedrivas under ett läsår, som består av en hösttermin och en vårtermin.

I grundskolan ingår även lovskola i de fall sådan anordnas
1. enligt 23 a § första stycket eller 23 b § första stycket, eller
2. i syfte att den tid som en elev deltagit i lovskolan ska kunna avräknas

från ett erbjudande om lovskola enligt 23 a § andra stycket eller 23 b § andra
stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret

ska börja och sluta.

23 §

Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå prövning

för betyg. Denna kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera
ämnen som ingår i utbildningen. Detta gäller även den som tidigare har fått
betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan.

Den som har fått undervisning i lovskola enligt 23 b § första stycket ska av

huvudmannen erbjudas att i anslutning till lovskolan genomgå prövning för
betyg i de ämnen undervisningen i lovskolan har avsett.

Bestämmelserna om betygssättning i detta kapitel och i 3 kap. ska i tillämp-

liga delar gälla i fråga om prövningen.

Lovskola

23 a §

En huvudman ska, om annat inte följer av andra stycket, erbjuda lov-

skola till elever som har avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs
inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därige-
nom riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasie-
skolan. Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven har avslutat års-
kurs 8 och uppgå till sammanlagt minst 50 timmar. Tiden för lovskola ingår
inte i den minsta totala undervisningstiden enligt 5 §.

En huvudman får från ett erbjudande enligt första stycket räkna av den tid

som eleven deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat från och
med augusti det år eleven påbörjar årskurs 8 till och med vårterminen påföl-
jande år. Om eleven har deltagit minst 50 timmar i sådan undervisning behö-
ver huvudmannen inte lämna något erbjudande enligt första stycket.

23 b §

En huvudman ska, om inte annat följer av andra stycket, erbjuda lov-

skola till elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till
ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska anordnas i juni
samma år som eleven avslutat årskurs 9 och uppgå till sammanlagt minst 50

background image

3

SFS 2017:570

timmar. Tiden för lovskola ingår inte i den minsta totala undervisningstiden
enligt 5 §.

En huvudman får från ett erbjudande enligt första stycket räkna av den tid

som eleven deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat från och
med augusti det år eleven påbörjar årskurs 9 till och med vårterminen påföl-
jande år. Om eleven har deltagit minst 50 timmar i sådan undervisning behö-
ver huvudmannen inte lämna något erbjudande enligt första stycket.

23 c §

Lovskolans verksamhet får omfatta högst åtta timmar per dag och får

inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Lovskolan får av-
brytas om syftet med undervisningen uppnås på kortare tid än ett erbjudande
enligt 23 a eller 23 b § omfattar.

23 d §

En elev som accepterar ett erbjudande om lovskola ska delta i den

verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte
har giltigt skäl att utebli.

Om en elev i lovskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som

anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens
vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.
Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras
samma dag.

23 e §

Huvudmannen bestämmer vid vilken skolenhet som lovskola ska

anordnas. På lovskola tillämpas inte 25 och 30 §§.

23 f §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om lovskola.

39 §

3

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som

1. har ett omfattande behov av särskilt stöd,
2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller
3. deltar i lovskola.
Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt

bestämt utifrån elevens behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov

av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.

23 kap.

4 a §

Inom grundskolan får uppgifter som avser undervisning i lovskola

enligt 10 kap. 23 a och 23 b §§ överlämnas till en annan huvudman på entre-
prenad.

5 §

4

Om det finns särskilda skäl får regeringen efter ansökan av en kom-

mun, ett landsting eller en enskild huvudman i andra fall än som anges i 2 och
3 a�4 a §§ medge att kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen

3 Senaste lydelse 2016:550.

4 Senaste lydelse 2016:761.

background image

4

SFS 2017:570

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

får överlämna åt någon annan att bedriva undervisning inom skolväsendet på
entreprenad.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)