SFS 2017:570 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

170570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AJAMEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:AJAMEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:AJAMEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AJAMEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i skollagen (2010:800);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om skollagen (2010:800)</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 3 �, 10 kap. 1, 3, 23 och 39 �� och 23 kap. 5 � ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 10 kap. 23 a23 f �� och 23 kap.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">4 a �, och n�rmast f�re 10 kap. 23 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag f�r barn i</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rskolan,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> fj�rrundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informa-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">tions- och kommunikationsteknik d�r elever och l�rare �r �tskilda i rum men<br/>inte i tid,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> frist�ende fritidshem: s�dant fritidshem som bedrivs av en enskild och</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i 2 kap. 7 � andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> frist�ende f�rskola: f�rskoleenhet vid vilken en enskild bedriver utbild-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning i form av f�rskola,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> frist�ende skola: skolenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">inom skolv�sendet i form av f�rskoleklass, grundskola, grunds�rskola, gym-<br/>nasieskola, gymnasies�rskola eller s�dant fritidshem som avses i 2 kap. 7 �<br/>f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�rskoleenhet: av huvudman f�r f�rskola organiserad enhet som omfattar</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">verksamhet i en eller flera f�rskolebyggnader som ligger n�ra varandra och<br/>till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i n�gon f�rskolebyggnad,</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">under lov under en termin eller utanf�r terminstid och som inte �r obligatorisk<br/>f�r elever,</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> skolenhet: av huvudman f�r annan skolform �n f�rskola organiserad</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger n�ra<br/>varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i n�gon skol-<br/>byggnad,</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> undervisning: s�dana m�lstyrda processer som under ledning av l�rare</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">eller f�rskoll�rare syftar till utveckling och l�rande genom inh�mtande och<br/>utvecklande av kunskaper och v�rden, och</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2016/17:156, bet. 2016/17:UbU22, rskr. 2016/17:293.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2015:194.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:570</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:570</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifr�n be-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mda m�l.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">I detta kapitel finns</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"> allm�nna best�mmelser (213 ��),<br/> best�mmelser om betyg (1423 ��),<br/> best�mmelser om lovskola (23 a23 f ��),<br/> best�mmelser om grundskola med offentlig huvudman (2434 ��), och<br/> best�mmelser om frist�ende grundskola (3541 ��).</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Grundskolan ska ha nio �rskurser. Utbildningen i varje �rskurs ska</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bedrivas under ett l�s�r, som best�r av en h�sttermin och en v�rtermin.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">I grundskolan ing�r �ven lovskola i de fall s�dan anordnas<br/>1. enligt 23 a � f�rsta stycket eller 23 b � f�rsta stycket, eller<br/>2. i syfte att den tid som en elev deltagit i lovskolan ska kunna avr�knas</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">fr�n ett erbjudande om lovskola enligt 23 a � andra stycket eller 23 b � andra<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om l�s�rets l�ngd och om n�r l�s�ret</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ska b�rja och sluta.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som vill ha betyg fr�n grundskolan har r�tt att genomg� pr�vning</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">f�r betyg. Denna kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera<br/>�mnen som ing�r i utbildningen. Detta g�ller �ven den som tidigare har f�tt<br/>betyg i ett avslutat �mne eller slutbetyg fr�n grundskolan.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har f�tt undervisning i lovskola enligt 23 b � f�rsta stycket ska av</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">huvudmannen erbjudas att i anslutning till lovskolan genomg� pr�vning f�r<br/>betyg i de �mnen undervisningen i lovskolan har avsett.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna om betygss�ttning i detta kapitel och i 3 kap. ska i till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">liga delar g�lla i fr�ga om pr�vningen.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Lovskola</i></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>23 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">En huvudman ska, om annat inte f�ljer av andra stycket, erbjuda lov-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">skola till elever som har avslutat �rskurs 8 och som riskerar att i n�sta �rskurs<br/>inte n� kunskapskraven f�r betyget E i ett eller flera �mnen och som d�rige-<br/>nom riskerar att inte uppn� beh�righet till ett nationellt program i gymnasie-<br/>skolan. Lovskolan ska anordnas i juni samma �r som eleven har avslutat �rs-<br/>kurs 8 och uppg� till sammanlagt minst 50 timmar. Tiden f�r lovskola ing�r<br/>inte i den minsta totala undervisningstiden enligt 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En huvudman f�r fr�n ett erbjudande enligt f�rsta stycket r�kna av den tid</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">som eleven deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat fr�n och<br/>med augusti det �r eleven p�b�rjar �rskurs 8 till och med v�rterminen p�f�l-<br/>jande �r. Om eleven har deltagit minst 50 timmar i s�dan undervisning beh�-<br/>ver huvudmannen inte l�mna n�got erbjudande enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>23 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">En huvudman ska, om inte annat f�ljer av andra stycket, erbjuda lov-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">skola till elever som har avslutat �rskurs 9 utan att ha uppn�tt beh�righet till<br/>ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska anordnas i juni<br/>samma �r som eleven avslutat �rskurs 9 och uppg� till sammanlagt minst 50</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:570</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">timmar. Tiden f�r lovskola ing�r inte i den minsta totala undervisningstiden<br/>enligt 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En huvudman f�r fr�n ett erbjudande enligt f�rsta stycket r�kna av den tid</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">som eleven deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat fr�n och<br/>med augusti det �r eleven p�b�rjar �rskurs 9 till och med v�rterminen p�f�l-<br/>jande �r. Om eleven har deltagit minst 50 timmar i s�dan undervisning beh�-<br/>ver huvudmannen inte l�mna n�got erbjudande enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Lovskolans verksamhet f�r omfatta h�gst �tta timmar per dag och f�r</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">inte f�rl�ggas till l�rdagar, s�ndagar eller andra helgdagar. Lovskolan f�r av-<br/>brytas om syftet med undervisningen uppn�s p� kortare tid �n ett erbjudande<br/>enligt 23 a eller 23 b � omfattar.</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:278px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft30">En elev som accepterar ett erbjudande om lovskola ska delta i den</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">verksamhet som anordnas f�r att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte<br/>har giltigt sk�l att utebli.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en elev i lovskolan utan giltigt sk�l uteblir fr�n den verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">anordnas f�r att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens<br/>v�rdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit fr�nvarande.<br/>Om det finns s�rskilda sk�l beh�ver elevens v�rdnadshavare inte informeras<br/>samma dag.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:435px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Huvudmannen best�mmer vid vilken skolenhet som lovskola ska</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">anordnas. P� lovskola till�mpas inte 25 och 30 ��.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dela ytterligare f�reskrifter om lovskola.</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>39 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">3</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Till�ggsbelopp ska l�mnas f�r elever som</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. har ett omfattande behov av s�rskilt st�d,<br/>2. ska erbjudas modersm�lsundervisning, eller<br/>3. deltar i lovskola.<br/>Till�ggsbeloppet f�r en elev i behov av s�rskilt st�d ska vara individuellt</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">best�mt utifr�n elevens behov. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Hemkommunen �r inte skyldig att betala till�ggsbelopp f�r en elev i behov</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">av s�rskilt st�d, om betydande organisatoriska eller ekonomiska sv�righeter<br/>uppst�r f�r kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:748px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft30">Inom grundskolan f�r uppgifter som avser undervisning i lovskola</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">enligt 10 kap. 23 a och 23 b �� �verl�mnas till en annan huvudman p� entre-<br/>prenad.</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:817px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen efter ans�kan av en kom-</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">mun, ett landsting eller en enskild huvudman i andra fall �n som anges i 2 och<br/>3 a4 a �� medge att kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">3 Senaste lydelse 2016:550.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2016:761.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:570</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">f�r �verl�mna �t n�gon annan att bedriva undervisning inom skolv�sendet p�<br/>entreprenad.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">GUSTAV FRIDOLIN</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft43">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skollagen (2010:800);

utf�rdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om skollagen (2010:800)

dels att 1 kap. 3 �, 10 kap. 1, 3, 23 och 39 �� och 23 kap. 5 � ska ha f�l-

jande lydelse,

dels att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 10 kap. 23 a23 f �� och 23 kap.

4 a �, och n�rmast f�re 10 kap. 23 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

2

I denna lag avses med

 elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag f�r barn i

f�rskolan,

 fj�rrundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med informa-

tions- och kommunikationsteknik d�r elever och l�rare �r �tskilda i rum men
inte i tid,

 frist�ende fritidshem: s�dant fritidshem som bedrivs av en enskild och

som avses i 2 kap. 7 � andra stycket,

 frist�ende f�rskola: f�rskoleenhet vid vilken en enskild bedriver utbild-

ning i form av f�rskola,

 frist�ende skola: skolenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning

inom skolv�sendet i form av f�rskoleklass, grundskola, grunds�rskola, gym-
nasieskola, gymnasies�rskola eller s�dant fritidshem som avses i 2 kap. 7 �
f�rsta stycket,

 f�rskoleenhet: av huvudman f�r f�rskola organiserad enhet som omfattar

verksamhet i en eller flera f�rskolebyggnader som ligger n�ra varandra och
till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i n�gon f�rskolebyggnad,

 lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag

under lov under en termin eller utanf�r terminstid och som inte �r obligatorisk
f�r elever,

 skolenhet: av huvudman f�r annan skolform �n f�rskola organiserad

enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger n�ra
varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i n�gon skol-
byggnad,

 undervisning: s�dana m�lstyrda processer som under ledning av l�rare

eller f�rskoll�rare syftar till utveckling och l�rande genom inh�mtande och
utvecklande av kunskaper och v�rden, och

1 Prop. 2016/17:156, bet. 2016/17:UbU22, rskr. 2016/17:293.

2 Senaste lydelse 2015:194.

SFS 2017:570

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:570

 utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifr�n be-

st�mda m�l.

10 kap.

1 �

I detta kapitel finns

 allm�nna best�mmelser (213 ��),
 best�mmelser om betyg (1423 ��),
 best�mmelser om lovskola (23 a23 f ��),
 best�mmelser om grundskola med offentlig huvudman (2434 ��), och
 best�mmelser om frist�ende grundskola (3541 ��).

3 �

Grundskolan ska ha nio �rskurser. Utbildningen i varje �rskurs ska

bedrivas under ett l�s�r, som best�r av en h�sttermin och en v�rtermin.

I grundskolan ing�r �ven lovskola i de fall s�dan anordnas
1. enligt 23 a � f�rsta stycket eller 23 b � f�rsta stycket, eller
2. i syfte att den tid som en elev deltagit i lovskolan ska kunna avr�knas

fr�n ett erbjudande om lovskola enligt 23 a � andra stycket eller 23 b � andra
stycket.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om l�s�rets l�ngd och om n�r l�s�ret

ska b�rja och sluta.

23 �

Den som vill ha betyg fr�n grundskolan har r�tt att genomg� pr�vning

f�r betyg. Denna kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera
�mnen som ing�r i utbildningen. Detta g�ller �ven den som tidigare har f�tt
betyg i ett avslutat �mne eller slutbetyg fr�n grundskolan.

Den som har f�tt undervisning i lovskola enligt 23 b � f�rsta stycket ska av

huvudmannen erbjudas att i anslutning till lovskolan genomg� pr�vning f�r
betyg i de �mnen undervisningen i lovskolan har avsett.

Best�mmelserna om betygss�ttning i detta kapitel och i 3 kap. ska i till�mp-

liga delar g�lla i fr�ga om pr�vningen.

Lovskola

23 a �

En huvudman ska, om annat inte f�ljer av andra stycket, erbjuda lov-

skola till elever som har avslutat �rskurs 8 och som riskerar att i n�sta �rskurs
inte n� kunskapskraven f�r betyget E i ett eller flera �mnen och som d�rige-
nom riskerar att inte uppn� beh�righet till ett nationellt program i gymnasie-
skolan. Lovskolan ska anordnas i juni samma �r som eleven har avslutat �rs-
kurs 8 och uppg� till sammanlagt minst 50 timmar. Tiden f�r lovskola ing�r
inte i den minsta totala undervisningstiden enligt 5 �.

En huvudman f�r fr�n ett erbjudande enligt f�rsta stycket r�kna av den tid

som eleven deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat fr�n och
med augusti det �r eleven p�b�rjar �rskurs 8 till och med v�rterminen p�f�l-
jande �r. Om eleven har deltagit minst 50 timmar i s�dan undervisning beh�-
ver huvudmannen inte l�mna n�got erbjudande enligt f�rsta stycket.

23 b �

En huvudman ska, om inte annat f�ljer av andra stycket, erbjuda lov-

skola till elever som har avslutat �rskurs 9 utan att ha uppn�tt beh�righet till
ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska anordnas i juni
samma �r som eleven avslutat �rskurs 9 och uppg� till sammanlagt minst 50

background image

3

SFS 2017:570

timmar. Tiden f�r lovskola ing�r inte i den minsta totala undervisningstiden
enligt 5 �.

En huvudman f�r fr�n ett erbjudande enligt f�rsta stycket r�kna av den tid

som eleven deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat fr�n och
med augusti det �r eleven p�b�rjar �rskurs 9 till och med v�rterminen p�f�l-
jande �r. Om eleven har deltagit minst 50 timmar i s�dan undervisning beh�-
ver huvudmannen inte l�mna n�got erbjudande enligt f�rsta stycket.

23 c �

Lovskolans verksamhet f�r omfatta h�gst �tta timmar per dag och f�r

inte f�rl�ggas till l�rdagar, s�ndagar eller andra helgdagar. Lovskolan f�r av-
brytas om syftet med undervisningen uppn�s p� kortare tid �n ett erbjudande
enligt 23 a eller 23 b � omfattar.

23 d �

En elev som accepterar ett erbjudande om lovskola ska delta i den

verksamhet som anordnas f�r att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte
har giltigt sk�l att utebli.

Om en elev i lovskolan utan giltigt sk�l uteblir fr�n den verksamhet som

anordnas f�r att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens
v�rdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit fr�nvarande.
Om det finns s�rskilda sk�l beh�ver elevens v�rdnadshavare inte informeras
samma dag.

23 e �

Huvudmannen best�mmer vid vilken skolenhet som lovskola ska

anordnas. P� lovskola till�mpas inte 25 och 30 ��.

23 f �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela ytterligare f�reskrifter om lovskola.

39 �

3

Till�ggsbelopp ska l�mnas f�r elever som

1. har ett omfattande behov av s�rskilt st�d,
2. ska erbjudas modersm�lsundervisning, eller
3. deltar i lovskola.
Till�ggsbeloppet f�r en elev i behov av s�rskilt st�d ska vara individuellt

best�mt utifr�n elevens behov.

Hemkommunen �r inte skyldig att betala till�ggsbelopp f�r en elev i behov

av s�rskilt st�d, om betydande organisatoriska eller ekonomiska sv�righeter
uppst�r f�r kommunen.

23 kap.

4 a �

Inom grundskolan f�r uppgifter som avser undervisning i lovskola

enligt 10 kap. 23 a och 23 b �� �verl�mnas till en annan huvudman p� entre-
prenad.

5 �

4

Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen efter ans�kan av en kom-

mun, ett landsting eller en enskild huvudman i andra fall �n som anges i 2 och
3 a4 a �� medge att kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen

3 Senaste lydelse 2016:550.

4 Senaste lydelse 2016:761.

background image

4

SFS 2017:570

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

f�r �verl�mna �t n�gon annan att bedriva undervisning inom skolv�sendet p�
entreprenad.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;