SFS 2017:571 Lag om försöksverksamhet med branschskolor

170571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AJLDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AJLDFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AJLDFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AJLDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AJLDFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:AJLDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:AJLDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AJLDFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AJLDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AJLDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AJLDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AJLDFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AJLDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AJLDEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om f�rs�ksverksamhet med branschskolor;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En huvudman f�r utbildning p� ett yrkesprogram inom gymnasieskolan</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller f�r kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) f�r, inom<br/>ramen f�r en f�rs�ksverksamhet, med bibeh�llet huvudmannaskap sluta avtal<br/>med en branschskola om att skolan utf�r vissa uppgifter inom s�dan utbild-<br/>ning (entreprenad). De uppgifter som f�r �verl�mnas p� entreprenad �r under-<br/>visning i karakt�rs�mnen som har en yrkesinriktad profil (yrkes�mnen) och<br/>undervisning som avser s�dant gymnasiearbete som ing�r i utbildningen<br/>enligt skollagen.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om s�dan undervisning �verl�mnas p� entreprenad, f�r �ven den myndig-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">hetsut�vning som h�r till en l�rares undervisningsuppgift och uppgifter som<br/>inte �r h�nf�rliga till undervisningen �verl�mnas till branschskolan p� entre-<br/>prenad.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Endast en kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk per-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">son som uppfyller vissa villkor kan efter ans�kan till den myndighet som<br/>regeringen best�mmer f� ett godk�nnande att bedriva branschskola.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana villkor och om urval.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�rs�ksverksamheten till�mpas de best�mmelser om utbildning inom</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning p� gymnasial niv� som<br/>finns i skollagen (2010:800) och i f�reskrifter som meddelats i anslutning till<br/>den lagen. Best�mmelserna om entreprenad i 23 kap. skollagen och i f�re-<br/>skrifter som meddelats i anslutning till de best�mmelserna ska dock inte<br/>till�mpas i f�rs�ksverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (1991:900) om anknyt-</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ning till kommunens eller landstingets omr�de eller deras medlemmar f�r en<br/>kommun eller ett landsting genom s�dan entreprenad som avses i 1 � utf�ra<br/>uppgifter �t en annan huvudman inom skolv�sendet.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om verkst�lligheten<br/>av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:161, bet. 2016/17:UbU21, rskr. 2016/17:319.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:571</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:571</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.<br/>2. Lagen till�mpas p� utbildning efter den 1 juli 2018.<br/>3. Lagen upph�r att g�lla vid utg�ngen av juni m�nad 2023.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">STEFAN L�FVEN</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">ANNA EKSTR�M<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om f�rs�ksverksamhet med branschskolor;

utf�rdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

1 �

En huvudman f�r utbildning p� ett yrkesprogram inom gymnasieskolan

eller f�r kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) f�r, inom
ramen f�r en f�rs�ksverksamhet, med bibeh�llet huvudmannaskap sluta avtal
med en branschskola om att skolan utf�r vissa uppgifter inom s�dan utbild-
ning (entreprenad). De uppgifter som f�r �verl�mnas p� entreprenad �r under-
visning i karakt�rs�mnen som har en yrkesinriktad profil (yrkes�mnen) och
undervisning som avser s�dant gymnasiearbete som ing�r i utbildningen
enligt skollagen.

Om s�dan undervisning �verl�mnas p� entreprenad, f�r �ven den myndig-

hetsut�vning som h�r till en l�rares undervisningsuppgift och uppgifter som
inte �r h�nf�rliga till undervisningen �verl�mnas till branschskolan p� entre-
prenad.

Endast en kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk per-

son som uppfyller vissa villkor kan efter ans�kan till den myndighet som
regeringen best�mmer f� ett godk�nnande att bedriva branschskola.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana villkor och om urval.

2 �

I f�rs�ksverksamheten till�mpas de best�mmelser om utbildning inom

gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning p� gymnasial niv� som
finns i skollagen (2010:800) och i f�reskrifter som meddelats i anslutning till
den lagen. Best�mmelserna om entreprenad i 23 kap. skollagen och i f�re-
skrifter som meddelats i anslutning till de best�mmelserna ska dock inte
till�mpas i f�rs�ksverksamheten.

3 �

Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (1991:900) om anknyt-

ning till kommunens eller landstingets omr�de eller deras medlemmar f�r en
kommun eller ett landsting genom s�dan entreprenad som avses i 1 � utf�ra
uppgifter �t en annan huvudman inom skolv�sendet.

4 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med

st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om verkst�lligheten
av denna lag.

1 Prop. 2016/17:161, bet. 2016/17:UbU21, rskr. 2016/17:319.

SFS 2017:571

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:571

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.
2. Lagen till�mpas p� utbildning efter den 1 juli 2018.
3. Lagen upph�r att g�lla vid utg�ngen av juni m�nad 2023.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

ANNA EKSTR�M
(Utbildningsdepartementet)

;