SFS 2017:571 Lag om försöksverksamhet med branschskolor

170571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om försöksverksamhet med branschskolor;

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

En huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan

eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) får, inom
ramen för en försöksverksamhet, med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal
med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbild-
ning (entreprenad). De uppgifter som får överlämnas på entreprenad är under-
visning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och
undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår i utbildningen
enligt skollagen.

Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den myndig-

hetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift och uppgifter som
inte är hänförliga till undervisningen överlämnas till branschskolan på entre-
prenad.

Endast en kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk per-

son som uppfyller vissa villkor kan efter ansökan till den myndighet som
regeringen bestämmer få ett godkännande att bedriva branschskola.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana villkor och om urval.

2 §

I försöksverksamheten tillämpas de bestämmelser om utbildning inom

gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som
finns i skollagen (2010:800) och i föreskrifter som meddelats i anslutning till
den lagen. Bestämmelserna om entreprenad i 23 kap. skollagen och i före-
skrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska dock inte
tillämpas i försöksverksamheten.

3 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknyt-

ning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar får en
kommun eller ett landsting genom sådan entreprenad som avses i 1 § utföra
uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om verkställigheten
av denna lag.

1 Prop. 2016/17:161, bet. 2016/17:UbU21, rskr. 2016/17:319.

SFS 2017:571

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:571

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Lagen tillämpas på utbildning efter den 1 juli 2018.
3. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni månad 2023.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNA EKSTR�M
(Utbildningsdepartementet)