SFS 2017:579 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

170579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1999:1395)

dels att 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 4 a § och 3 kap. 4 a § med

följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Studiehjälp får lämnas till studerande som är svenska medborgare.

Studiehjälp får också lämnas till studerande som inte är svenska med-

borgare, om de studerande

1. är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, och
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå

utbildning här.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för per-

soner som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är

1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlän-

ningslagen (2005:716),

2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
3. familjemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och själva

har uppehållstillstånd.

Studiehjälp får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i

andra stycket 1 inte är uppfyllt, om den studerande har beviljats ett uppehålls-
tillstånd som har tidsbegränsats enligt lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige eller har
beviljats ett uppehållstillstånd enligt den lagen eller om det finns särskilda
skäl för att lämna studiehjälp.

I 1 kap. 4–7 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska

jämställas med svenska medborgare.

4 a §

Studiehjälp får lämnas till studerande som har beviljats ett tids-

begränsat uppehållstillstånd även efter det att tillståndet har upphört att gälla
om den studerande har ansökt om ett fortsatt tillstånd på samma grund eller
om ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och

1 Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316.

2 Senaste lydelse 2013:608.

SFS 2017:579

Utkom från trycket
den 28 juni 2017

background image

2

SFS 2017:579

ansökan har kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har
upphört att gälla. Om ansökan avslås får studiehjälp lämnas till dess att utlän-
ningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlän-
ningslagen (2005:716) har löpt ut. Om avslagsbeslutet inte innehåller någon
tidsfrist för frivillig avresa får studiehjälp lämnas till dess att beslutet har fått
laga kraft.

3 kap.

4 §

3

Studiemedel får lämnas till studerande som är svenska medborgare.

Studiemedel får också lämnas till studerande som inte är svenska med-

borgare, om de studerande

1. är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, och
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå

utbildning här.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för per-

soner som har en varaktig anknytning till Sverige och som är

1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlän-

ningslagen (2005:716),

2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
3. familjemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och själva

har uppehållstillstånd.

Studiemedel får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i

andra stycket 1 inte är uppfyllt, om den studerande har beviljats ett uppehålls-
tillstånd som har tidsbegränsats enligt lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige eller har
beviljats ett uppehållstillstånd enligt den lagen eller om det finns särskilda
skäl för att lämna studiemedel.

I 1 kap. 4–6 §§ finns bestämmelser om att vissa utländska medborgare ska

jämställas med svenska medborgare.

4 a §

Studiemedel får lämnas till studerande som har beviljats ett tids-

begränsat uppehållstillstånd även efter det att tillståndet har upphört att gälla
om den studerande har ansökt om ett fortsatt tillstånd på samma grund eller
om ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och
ansökan har kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har
upphört att gälla. Om ansökan avslås får studiemedel lämnas till dess att
utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket
utlänningslagen (2005:716) har löpt ut. Om avslagsbeslutet inte innehåller
någon tidsfrist för frivillig avresa får studiemedel lämnas till dess att beslutet
har fått laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

3 Senaste lydelse 2013:608.

background image

3

SFS 2017:579

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017