SFS 2017:581 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

170581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd;

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (2017:527) om studie-

startsstöd ska ha följande lydelse.

10 §

Studiestartsstöd får lämnas till studerande som inte är svenska med-

borgare, om de uppfyller de villkor för att beviljas studiemedel som anges i
3 kap. 4 § andra�fjärde styckena eller 4 a § studiestödslagen (1999:1395)
eller föreskrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316.

SFS 2017:581

Utkom från trycket
den 28 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017