SFS 2017:582 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

170582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 2 § skollagen (2010:800)

ska ha följande lydelse.

29 kap.

2 §

2

Med bosatt i landet avses i denna lag den som ska vara folkbokförd här

enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses även den som

inte är folkbokförd här men som

1. omfattas av 1 § första stycket eller 1 a § första stycket lagen (1994:137)

om mottagande av asylsökande m.fl.,

2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §

utlänningslagen (2005:716),

3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd

av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer,

4. är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts

beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 §
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och som inte
omfattas av 3, eller

5. vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.
Har ett beslut om avvisning eller utvisning meddelats mot någon som avses

i andra stycket 1 ska denne fortfarande anses vara bosatt i Sverige på den
grunden till dess att han eller hon lämnar landet. Om den som avvisats eller
utvisats håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas ska personen dock
anses som bosatt i Sverige på den grund som anges i andra stycket 5.

Begränsningar i rätten till utbildning för dem som avses i andra stycket föl-

jer av 3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

1 Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316.

2 Senaste lydelse 2013:298.

SFS 2017:582

Utkom från trycket
den 28 juni 2017

background image

2

SFS 2017:582

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)