SFS 2017:588 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

170588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 13 § och 11 kap. 35 §

inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

8 kap.

13 §

2

Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning till

vissa nyanlända invandrare är skattefria.

11 kap.

35 §

3

Stöd som avser ersättning för utgifter för logi eller resor m.m. ska inte

tas upp om det lämnas till deltagare i

1. arbetslivsinriktad rehabilitering,
2. arbetsmarknadspolitiska program som berättigar deltagaren till aktivi-

tetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Första stycket gäller även sådant stöd som lämnas till deltagarens ledsagare

eller till elever med funktionsnedsättning vid utbildning i grundskola, gymna-
sieskola eller motsvarande utbildning.

Statliga bidrag för resor, kost eller logi eller merutgifter på grund av funk-

tionsnedsättning som lämnas till elever i utbildning för personer som är döva
eller har en hörselnedsättning eller i utbildning som är speciellt anpassad för
svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning) ska inte tas upp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som är beviljad enligt

den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2010:202.

3 Senaste lydelse 2012:415.

SFS 2017:588

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017