SFS 2017:589 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

170589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

25 §

2

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det

lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för att

delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

3. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

socialförsäkringsbalken,

4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

� kortare studier om funktionsnedsättning,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionsnedsättning, och

� studier inom särskild utbildning för vuxna,
5. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabe-

tisering i samiska,

6. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder

till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller

7. studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den

studerande är eller har varit anställd som doktorand.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken
utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2017:530.

SFS 2017:589

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:589

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i förhållande till ersättning som är

beviljad enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)