SFS 2017:589 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

170589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FDDEGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FDDEHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FDDEHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FDDEGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FDDEHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FDDEHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FDDEGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FDDEGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FDDEHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDDEGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FDDEGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FDDEGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FDDEHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FDDEGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDDEGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 25 � studiest�dslagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1395) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiemedel f�r inte l�mnas eller tas emot f�r den tid f�r vilken det</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. studiehj�lp enligt 2 kap.,<br/>2. aktivitetsst�d, utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning f�r att</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning eller rehabiliteringsers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">socialf�rs�kringsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> kortare studier om funktionsneds�ttning,<br/> kortare studier p� grundskole- eller gymnasieniv� som �r s�rskilt anpas-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sade f�r personer med funktionsneds�ttning, och </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> studier inom s�rskild utbildning f�r vuxna,<br/>5. statsbidrag som administreras av Sametinget f�r kortare studier i alfabe-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tisering i samiska,</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. utbildningsbidrag f�r kompletterande pedagogisk utbildning som leder</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till �mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p� forskarniv�, eller</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">7. studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d.<br/>Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande tj�nstg�r enligt</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt eller fullg�r utbildning till reserv-<br/>eller yrkesofficer.</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiemedel f�r inte l�mnas f�r h�gskoleutbildning p� forskarniv� om den</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">studerande �r eller har varit anst�lld som doktorand.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande beviljats studie-</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">st�d eller motsvarande studiefinansiering fr�n ett annat land. Regeringen eller<br/>den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om vilken<br/>utl�ndsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avvikelser fr�n f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2017:530.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:589</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:589</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i f�rh�llande till ers�ttning som �r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">beviljad enligt den upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r<br/>vissa nyanl�nda invandrare.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA EKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395);

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 25 � studiest�dslagen

(1999:1395) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

25 �

2

Studiemedel f�r inte l�mnas eller tas emot f�r den tid f�r vilken det

l�mnas

1. studiehj�lp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsst�d, utvecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning f�r att

delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

3. sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning eller rehabiliteringsers�ttning enligt

socialf�rs�kringsbalken,

4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

f�r

 kortare studier om funktionsneds�ttning,
 kortare studier p� grundskole- eller gymnasieniv� som �r s�rskilt anpas-

sade f�r personer med funktionsneds�ttning, och

 studier inom s�rskild utbildning f�r vuxna,
5. statsbidrag som administreras av Sametinget f�r kortare studier i alfabe-

tisering i samiska,

6. utbildningsbidrag f�r kompletterande pedagogisk utbildning som leder

till �mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p� forskarniv�, eller

7. studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d.
Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande tj�nstg�r enligt

lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt eller fullg�r utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel f�r inte l�mnas f�r h�gskoleutbildning p� forskarniv� om den

studerande �r eller har varit anst�lld som doktorand.

Studiemedel f�r inte l�mnas f�r den tid d� den studerande beviljats studie-

st�d eller motsvarande studiefinansiering fr�n ett annat land. Regeringen eller
den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om vilken
utl�ndsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avvikelser fr�n f�rsta stycket.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2017:530.

SFS 2017:589

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:589

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i f�rh�llande till ers�ttning som �r

beviljad enligt den upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r
vissa nyanl�nda invandrare.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;