SFS 2017:597 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

170597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (2017:527) om studie-

startsstöd ska ha följande lydelse.

25 §

Om en person som har studiestartsstöd därefter beviljas studiemedel

enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395) får studiestartsstöd inte lämnas
eller tas emot för den tid för vilken det lämnas studiemedel. Vidare får studie-
startsstöd heller inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken studiemedel
enligt 3 kap. 25 § första stycket 1–6 och andra och fjärde styckena studie-
stödslagen inte får lämnas.

Om tilläggsbidrag lämnas enligt 18 § denna lag och tilläggsbidrag kan läm-

nas för samma barn och för samma tidsperiod enligt studiestödslagen ska
bidragen samordnas så att sammanlagt högst ett tilläggsbidrag lämnas enligt
båda lagarna för samma tidsperiod.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

SFS 2017:597

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;