SFS 2017:599 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

170599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 §

3

Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får

inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som

1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgörande

eller åtgärd eller

2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering

eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla upp-

gifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som
står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträck-
ning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt miss-
brukat krediten.

Om det finns särskilda skäl, får Datainspektionen besluta att ett företag ska

undantas helt eller delvis från första och andra styckena.

Uppgifter som enligt första och andra styckena inte får lämnas ut får inte

heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet.

Denna paragraf gäller inte uppgifter om betalningsförsummelser i allmänna

mål om verkställighet. Bestämmelser om sådana uppgifter finns i 7 a §.

7 a §

Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får

innehålla en uppgift om en betalningsförsummelse i ett allmänt mål om verk-
ställighet endast om

1. målet har pågått efter det att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § första

stycket utsökningsbalken har lämnats och gäldenären har haft tillräcklig tid
att bevaka sin rätt, eller

2. Kronofogdemyndigheten har bedömt att någon sådan underrättelse inte

behövs enligt andra stycket i den paragrafen.

En uppgift som enligt första stycket inte får lämnas ut får inte heller lagras

i register som används i kreditupplysningsverksamhet.

1 Prop. 2016/17:105, bet. 2016/17:FiU40, rskr. 2016/17:324.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2016:679.

SFS 2017:599

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:599

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter om betalningsförsum-

melser i mål som har inletts hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)