SFS 2017:616 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

170616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30)

dels att 17 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 17 kap. 8 § ska ha följande lydelse.

17 kap.

8 §

För den enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad

uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken:

1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §,
2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §, och
3. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8

kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453).

Avgifterna får dock inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte

förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov
och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fast-
ställs, ska kommunen dessutom försäkra sig om att den enskildes make eller
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Vid beräkning av avgiftsunderlag och förbehållsbelopp enligt andra stycket

ska 8 kap. 3, 4, 7 och 8 §§ socialtjänstlagen tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326.

SFS 2017:616

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017