SFS 2017:625 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

170625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 2 § och 42 kap. 3 § inkomst-

skattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.

En fastighet anses dock avyttrad om den överlåts till en juridisk person

eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger

1. fastighetens skattemässiga värde om den är en näringsfastighet, eller
2. fastighetens omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

42 kap.

3 §

Bestämmelser om att en fastighet som överlåts till en juridisk person

eller ett svenskt handelsbolag i vissa fall anses avyttrad finns i 8 kap. 2 §
andra stycket.

Bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44–54 kap. och

57 kap. 21 och 22 §§.

Bestämmelser om insättningsgaranti och investerarskydd finns i 55 kap.
Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Lagen tillämpas på överlåtelser av fastigheter som sker efter den

27 oktober 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:99, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2017:625

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017