SFS 2017:678 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

170678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PGFMBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PGFMBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:PGFMBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PGFMBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:PGFMCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PGFMBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PGFMBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:PGFMBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:PGFMBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:PGFMBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:PGFMAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 20 kap. 8 � och 25 kap. 910, 19,</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">19 a och 19 d �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vad en clearingorganisation ska iaktta i fr�ga om it-verksamhet och in-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">formationss�kerhet f�r att tillgodose de s�kerhetskrav som �r f�renade med<br/>verksamheten enligt 1 � f�rsta stycket, och</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. s�kerhetskravet enligt 3 och 4 ��.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>25 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Sanktionsavgiften f�r ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs eller en</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">svensk clearingorganisation ska fastst�llas till h�gst det h�gsta av</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">euro,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tio procent av f�retagets oms�ttning eller, i f�rekommande fall, motsva-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rande oms�ttning p� koncernniv� n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r, eller</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. tv� g�nger den vinst som f�retaget gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om beloppet g�r att fastst�lla<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om<br/>uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-<br/>ningen uppskattas.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-<br/>h�righet att ut�va verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och v�rde-<br/>pappersf�retag, om �ndring av direktiv 2002/87/EG och om upph�vande av direktiv<br/>2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen, samt Europaparlamentets<br/>och r�dets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av in-<br/>synskraven ang�ende upplysningar om emittenter vars v�rdepapper �r upptagna till<br/>handel p� en reglerad marknad och om �ndring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen en-<br/>ligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/50/EU.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2017:650.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:678</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:678</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r v�rdepappersinstitut f�r avgiften inte vara s� stor att institutet d�refter</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � denna lag eller 6 kap. 1 � lagen (2004:297)<br/>om bank- och finansieringsr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:118px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Sanktionsavgiften f�r en fysisk person ska fastst�llas till h�gst det</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">h�gsta av</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i kronor motsvarade fem miljoner</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">euro, eller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. tv� g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">s�dana omst�ndigheter som anges i 1 b och 1 c ��, samt till f�retagets eller<br/>den fysiska personens finansiella st�llning och, om det g�r att fastst�lla, den<br/>vinst som f�retaget eller den fysiska personen gjort till f�ljd av regel�vertr�-<br/>delsen.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av en</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">emittent som inte offentligg�r information enligt 15 kap. 8 � eller regelbun-<br/>den finansiell information enligt 16 kap. 46 ��.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Sanktionsavgiften ska fastst�llas till l�gst 50 000 kronor och h�gst det</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">h�gsta av</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade tio miljo-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ner euro,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. fem procent av emittentens oms�ttning eller, i f�rekommande fall, mot-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">svarande oms�ttning p� koncernniv� n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r, eller</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. tv� g�nger den vinst som emittenten gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om beloppet g�r att fastst�lla.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om �vertr�delsen har skett under emittentens f�rsta verksamhets�r eller</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">om uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-<br/>ningen uppskattas.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:640px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">n�gon som ing�r i en emittents styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r,<br/>eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om emittenten inte offentligg�r information<br/>enligt 15 kap. 8 � eller regelbunden finansiell information enligt 16 kap.<br/>46 ��.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En sanktionsavgift f�r tas ut enligt f�rsta stycket endast om emittentens</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�vertr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oakt-<br/>samhet orsakat �vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Sanktionsavgiften ska fastst�llas till l�gst 15 000 kronor och h�gst det h�g-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">sta av</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade tv� miljo-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ner euro, eller</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2015:186.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2015:186.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2015:960.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2015:960.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:678</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. tv� g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:118px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska h�nsyn tas till s�dana</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">omst�ndigheter som anges i 19 b och 19 c �� samt till emittentens eller den<br/>fysiska personens finansiella st�llning och, om det g�r att fastst�lla, den vinst<br/>emittenten eller den fysiska personen gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017 i fr�ga om 20 kap. 8 � och i</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�vrigt den 2 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �vertr�delser som �gt rum f�re ikrafttr�-</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dandet.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft36">Malin Alpen <br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2015:960.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 20 kap. 8 � och 25 kap. 910, 19,

19 a och 19 d �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�l-
jande lydelse.

20 kap.

8 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om

1. vad en clearingorganisation ska iaktta i fr�ga om it-verksamhet och in-

formationss�kerhet f�r att tillgodose de s�kerhetskrav som �r f�renade med
verksamheten enligt 1 � f�rsta stycket, och

2. s�kerhetskravet enligt 3 och 4 ��.

25 kap.

9 �

3

Sanktionsavgiften f�r ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs eller en

svensk clearingorganisation ska fastst�llas till h�gst det h�gsta av

1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner

euro,

2. tio procent av f�retagets oms�ttning eller, i f�rekommande fall, motsva-

rande oms�ttning p� koncernniv� n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r, eller

3. tv� g�nger den vinst som f�retaget gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen,

om beloppet g�r att fastst�lla.

Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor.

Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om
uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-
ningen uppskattas.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
h�righet att ut�va verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och v�rde-
pappersf�retag, om �ndring av direktiv 2002/87/EG och om upph�vande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen, samt Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av in-
synskraven ang�ende upplysningar om emittenter vars v�rdepapper �r upptagna till
handel p� en reglerad marknad och om �ndring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/50/EU.

3 Senaste lydelse 2017:650.

SFS 2017:678

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:678

F�r v�rdepappersinstitut f�r avgiften inte vara s� stor att institutet d�refter

inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � denna lag eller 6 kap. 1 � lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsr�relse.

9 a �

4

Sanktionsavgiften f�r en fysisk person ska fastst�llas till h�gst det

h�gsta av

1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i kronor motsvarade fem miljoner

euro, eller

2. tv� g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-

�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.

Avgiften tillfaller staten.

10 �

5

N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till

s�dana omst�ndigheter som anges i 1 b och 1 c ��, samt till f�retagets eller
den fysiska personens finansiella st�llning och, om det g�r att fastst�lla, den
vinst som f�retaget eller den fysiska personen gjort till f�ljd av regel�vertr�-
delsen.

19 �

6

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av en

emittent som inte offentligg�r information enligt 15 kap. 8 � eller regelbun-
den finansiell information enligt 16 kap. 46 ��.

Sanktionsavgiften ska fastst�llas till l�gst 50 000 kronor och h�gst det

h�gsta av

1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade tio miljo-

ner euro,

2. fem procent av emittentens oms�ttning eller, i f�rekommande fall, mot-

svarande oms�ttning p� koncernniv� n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r, eller

3. tv� g�nger den vinst som emittenten gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen,

om beloppet g�r att fastst�lla.

Om �vertr�delsen har skett under emittentens f�rsta verksamhets�r eller

om uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-
ningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

19 a �

7

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av

n�gon som ing�r i en emittents styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r,
eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om emittenten inte offentligg�r information
enligt 15 kap. 8 � eller regelbunden finansiell information enligt 16 kap.
46 ��.

En sanktionsavgift f�r tas ut enligt f�rsta stycket endast om emittentens

�vertr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oakt-
samhet orsakat �vertr�delsen.

Sanktionsavgiften ska fastst�llas till l�gst 15 000 kronor och h�gst det h�g-

sta av

1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade tv� miljo-

ner euro, eller

4 Senaste lydelse 2015:186.

5 Senaste lydelse 2015:186.

6 Senaste lydelse 2015:960.

7 Senaste lydelse 2015:960.

background image

3

SFS 2017:678

2. tv� g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-

�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.

Avgiften tillfaller staten.

19 d �

8

N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska h�nsyn tas till s�dana

omst�ndigheter som anges i 19 b och 19 c �� samt till emittentens eller den
fysiska personens finansiella st�llning och, om det g�r att fastst�lla, den vinst
emittenten eller den fysiska personen gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017 i fr�ga om 20 kap. 8 � och i

�vrigt den 2 augusti 2017.

2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �vertr�delser som �gt rum f�re ikrafttr�-

dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2015:960.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;