SFS 2017:690 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

170690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder

2

dels att 1 kap. 1, 1 a och 10 §§, 4 kap. 20 § och 7 kap. 3 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 17 g §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag betyder

1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

3. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade

finansiella instrument,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåt-
bara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/91/EU,

6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera
driftställen ska anses som en enda filial,

7. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penning-

marknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse
avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att

driva fondverksamhet,

9. fondföretag: ett utländskt företag
a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att

göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra
stycket, med kapital från allmänheten,

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2013:563.

SFS 2017:690

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:690

b) som tillämpar principen om riskspridning, och
c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel

ur företagets tillgångar,

10. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant tillstånd

som avses i 9 a,

11. fondverksamhet: förvaltning av en värdepappersfond, försäljning och

inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa
åtgärder,

12. företagsgrupp: koncern enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rap-
porter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och
83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/95/EU, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsreg-
ler ska lämna motsvarande redovisning,

13. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd

att förvalta fondföretag,

14. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,
15. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar till-

gångarna i en värdepappersfond och som sköter in- och utbetalningar avse-
ende fonden,

16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med

tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd

som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

19. mottagarfond: en värdepappersfond som
a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-

ägare,

b) inte är en matarfond, och
c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,
20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som
a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-

ägare,

c) inte är ett matarfondföretag, och
d) inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,
21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt

sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarkna-
den, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23. specialfond: detsamma som i 1 kap. 11 § 23 lagen om förvaltare av

alternativa investeringsfonder,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/65/EG,

background image

3

SFS 2017:690

25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av

andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom
kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt
förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:
a) aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för

aktier,

b) obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penning-

marknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara

värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i

5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 9 och 25 jämställs

att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säker-
ställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde
som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

1 a §

4

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav

enligt 1 § första stycket 16 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument tillämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis,
– 4 § första stycket, andra stycket 1–8 samt tredje och femte styckena om

beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
– 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveck-

ling eller förvaltas för någon annans räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager,
– 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
– 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd

av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Aktier som ett värdepappersinstitut som avses i 1 kap. 4 b § lagen om vär-

depappersmarknaden eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 4 b § samma
lag och som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt
2 kap. 1 § 6 samma lag ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förut-
sättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna avyttras inom ett år från förvärvet.
Tredje stycket ska tillämpas även på aktier som innehas under motsvarande

förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kre-
ditinstitut som driver finansieringsrörelse.

4 Senaste lydelse 2011:882.

background image

4

SFS 2017:690

10 §

5

För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige tilläm-

pas 2 kap. 19 § första stycket och 20–21 §§ på motsvarande sätt.

Utöver det som anges i första stycket tillämpas på motsvarande sätt
– 2 kap. 17 f och 17 g §§ för förvaltningsbolags verksamhet i Sverige

enligt 6 § första stycket 1, och

– 4 kap. 20 § för fondföretags verksamhet i Sverige enligt 7 §.
För filialer till förvaltningsbolag och fondföretag gäller i övrigt lagen

(1992:160) om utländska filialer m.m.

2 kap.

17 g §

Ett fondbolag som i sin verksamhet lämnar råd till icke-professio-

nella kunder om fondandelar i andra fall än det som avses i 7 kap. 1 § första
stycket 3 ska när det utför sådana tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och
9 kap. 3–6, 10, 17, 21, 23 och 27–29 §§ lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden.

4 kap.

20 §

6

Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsberättelsen och, i

förekommande fall, den halvårsredogörelse som publicerats därefter ska på
begäran kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar i en vär-
depappersfond. Denne ska, med undantag för de fall som avses i 9 kap. 18 §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhanda-
hållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om fondbolaget genom marknadsföring erbjuder allmänheten att köpa

andelar i en värdepappersfond, ska det av erbjudandet framgå att det finns ett
faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information som anges i 16 och 16 a §§, 5 a kap. 24 § samt andra

stycket denna paragraf inte lämnas, ska även marknadsföringslagen
(2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om mark-
nadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 §
tredje stycket den lagen.

7 kap.

3 §

7

Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende

finansiella instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt
1 § första stycket tillämpa 8 kap. 9–12, 14–16 och 22 §§ och 9 kap. 1, 3–6, 9,
10, 12–23, 26–29 och 40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

5 Senaste lydelse 2016:892.

6 Senaste lydelse 2013:563.

7 Senaste lydelse 2007:562.

background image

5

SFS 2017:690

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017