SFS 2017:696 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

170696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § konkurrenslagen

(2008:579) ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling

som utgör en del i företagskoncentrationen eller som har till syfte att genom-
föra koncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller dock inte sådana rätts-
handlingar som utgörs av förvärv som har skett på en reglerad marknad som
avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en motsva-
rande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en
MTF-plattform som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden
eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället
åläggas att avyttra det som har förvärvats.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:696

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017