SFS 2018:1226 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2018-1226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 b §, 2 kap. 3 och 5 §§, 3 kap.

6 § och 25 kap. 2 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden2 ska ha

följande lydelse.

1 kap.
1 b §
3 För den som är undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 §

gäller endast 15 a kap.

För den som är undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första

stycket 4, 10, 11 eller 14 och är deltagare i handeln på en reglerad marknad

eller på en MTF-plattform gäller 8 kap. 23–31 och 34 §§, 15 a kap. och

23 kap. 2, 3 och 5 §§.

2 kap.
3 §
4 Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva

annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva

valutahandel.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att bedriva försäkrings-

distribution under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution.

I 10 kap. finns bestämmelser om tillhandahållande av vissa datarapport-

eringstjänster.

5 §5 Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,

2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b §,

3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,

4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043),

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster ute-

slutande till andra företag i koncernen,

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för

finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EU och av direktiv 2011/61/EU,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034.

3

Senaste lydelse 2017:679.

4

Senaste lydelse 2017:679.

5

Senaste lydelse 2017:679.

SFS 2018:1226

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster,

om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verk-

samhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller

b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte ute-

sluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra

finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hän-

förliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investerings-

tjänster eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella

instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till

utsläppsrätter, såvida de inte

a) är marknadsgaranter,

b) är deltagare på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har

direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag av icke-

finansiella enheter som på en handelsplats genomför transaktioner som på

ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med

affärsverksamheten eller likviditetsförvaltningen hos dem eller de koncerner

de ingår i,

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller

d) handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,

8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består

i förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i

företaget,

9. företag som tillhandahåller både

a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program

som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra

företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksam-

het enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare som

får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. företag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat

hänförliga till utsläppsrätter för egen räkning utan att utföra kundorder, eller

tillhandahåller investeringstjänster i fråga om sådana instrument till

kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en

koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess

helhet,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av

investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet som mark-

nadsgarant för råvaruderivat,

c) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,

och

d) företaget årligen anmäler till Finansinspektionen att undantaget ut-

nyttjas samt på inspektionens begäran rapporterar på vilken grund företaget

anser att verksamheten endast är en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investerings-

rådgivning inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som

omfattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik

ersättning för rådgivningen,

2018:1226

background image

3

SFS

13. fysiska och juridiska personer som utför investeringsverksamhet,

dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandahåller investerings-

tjänster rörande råvaruderivat för att fullgöra uppgifter

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om

upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande

elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt

sådana nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen,

eller

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och

om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt sådana nät-

föreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen, om

a) personen är en sådan systemansvarig för överföringssystemet som

avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG,

i den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b) personen tillhandahåller tjänster till en systemansvarig som avses i a

och fullgör uppgifterna för den systemansvariges räkning, eller

c) personen är operatör eller förvaltare av energibalanseringssystem,

rörledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på

energi,

14. företag som är verksamhetsutövare enligt 1 kap. 2 a § lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter som handlar med utsläppsrätter

för egen räkning, om

a) företaget inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller ägnar sig

åt annan investeringsverksamhet, och

b) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,

och

15. värdepapperscentraler med tillstånd enligt artikel 16 i förordningen

om värdepapperscentraler för att tillhandahålla de tjänster som uttryckligen

anges i avsnitten A och B i bilagan till den förordningen.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

som är reglerad i någon annan lag.

3 kap.

6 § Ett värdepappersbolag ska när verksamheten påbörjas ha ett start-

kapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar

1. minst 5 000 000 euro om bolagets verksamhet ska innefatta mot-

tagande av medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8,

2. minst 730 000 euro om bolaget ska driva verksamhet som avses i 2 kap.

1 § 3, 6 och 8,

3. minst 125 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och

4. minst 50 000 euro om bolaget ska driva enbart verksamhet som avses i

2 kap. 1 § 1 eller 5 och inte kommer att inneha kunders medel eller värde-

papper.

Ett värdepappersbolag som avses i första stycket 4 får som ett alternativ

till startkapital ha

2018:1226

background image

4

SFS

1. en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp om motsvarande minst

1 000 000 euro per skadeståndskrav och minst 1 500 000 euro per år för

samtliga skadeståndskrav,

2. en garanti eller liknande utfästelse som ger ett motsvarande skydd, eller

3. en kombination av startkapital och försäkring eller garanti eller

liknande utfästelse som ger ett motsvarande skydd.

Om värdepappersbolaget är registrerat som försäkringsförmedlare enligt

2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, gäller dock i stället

för första stycket 4 att bolaget ska ha ett startkapital som motsvarar minst

25 000 euro eller ha en ansvarsförsäkring eller en garanti eller liknande

utfästelse som täcker den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till

följd av verksamheten. Antingen ska försäkringsbeloppet uppgå till mot-

svarande minst 500 000 euro per skadeståndskrav och minst 750 000 euro

per år för samtliga skadeståndskrav eller ska bolaget ha en kombination av

startkapital och försäkring eller garanti eller liknande utfästelse som ger ett

motsvarande skydd.

25 kap.

2 a §6 Utöver det som anges i 2 § ska det i försvårande riktning beaktas

om företaget eller den fysiska personen tidigare har begått en överträdelse.

Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är

likartade och den tid som har förflutit mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska det beaktas om

1. företaget eller den fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt

samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. företaget snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen

snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller

påtalats av Finansinspektionen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 5 § första stycket 14 gäller fortfarande för

försäkringsförmedlare som enligt punkt 8 i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution får fort-

sätta att utöva sådan verksamhet som avses i den punkten efter den 1 oktober

2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck

(Finansdepartementet)

6

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:679.

2018:1226