SFS 2018:1252 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2018-1252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 49 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

49 kap.
5 §
2 En tingsrätts beslut får överklagas särskilt, om tingsrätten i beslutet

1. avvisat ett ombud, ett biträde eller en försvarare eller ogillat ett yrkande

om detta,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som

intervenient eller målsägande eller prövat fråga enligt 13 kap. 7 § om över-

tagande av ett käromål,

3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis eller att

tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt

3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 §

andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synnerlig

vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med

en part under sanningsförsäkran,

4. prövat en fråga om utdömande av förelagt vite eller häkte eller om

ansvar för förseelse i rättegången eller om skyldighet för någon att ersätta

rättegångskostnad,

5. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde,

försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan,

6. prövat en fråga i tvistemål om kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.

eller i brottmål om häktning, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §,

en åtgärd som avses i 25–28 kap. eller omhändertagande enligt 28 kap.

brottsbalken,

7. avslagit en begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag

utsett någon annan än parten föreslagit,

8. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen

(1996:1619) i annat fall än som avses i 5 eller 7, eller

9. avslagit en begäran om att ersättning till vittne som åberopats av en

enskild part ska betalas av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

2

Senaste lydelse 2018:533.

SFS 2018:1252

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1252

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)