SFS 2018:1256 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

SFS2018-1256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning

med elektronisk kontroll
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11, 12, 14, 15 och 17 §§ lagen

(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll2 ska ha

följande lydelse.

11 §3 Har den dömde ansökt om att få undergå verkställighet av dom på

fängelse utanför anstalt, får han eller hon inte tas in i en kriminalvårdsanstalt

för att påbörja verkställigheten innan Kriminalvården prövat ansökan. Den

dömde får dock dessförinnan tas in i en kriminalvårdsanstalt för verkställig-

het av straffet, om

1. ansökan har gjorts efter den dag han eller hon enligt föreläggande som

avses i 6 § första stycket strafftidslagen (2018:1251) senast skulle ha instäl t

sig vid en kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet,

2. han eller hon tidigare har gjort en ansökan om att få undergå verk-

ställighet av straffet utanför anstalt,

3. det är uppenbart att ansökan inte gäller ett fall som avses i 1 § denna

lag,

4. det är uppenbart att ansökan inte kan bifallas på grund av bestämmelsen

i 2 § andra stycket, eller

5. han eller hon är häktad.

12 §4 Bestämmelser om när fängelsestraff får verkställas och hur strafftid

ska beräknas finns i strafftidslagen (2018:1251). Bestämmelserna i 6 § andra

och tredje styckena, 7 § första stycket 1 och 2 och andra stycket samt 14–

16 §§ i den lagen om förpassning, anstånd och uppskov med verkställighet

ska dock inte gälla i fråga om verkställighet utanför anstalt enligt denna lag.

Vid tillämpning av 6 § första stycket strafftidslagen på verkställighet

utanför anstalt enligt denna lag ska den dömde föreläggas att påbörja

verkställigheten i sin bostad en viss dag. Strafftiden ska räknas från och med

den dagen. Bestämmelsen i 19 § strafftidslagen om sammanläggning av

fängelsestraff ska inte tillämpas under verkställigheten utanför anstalt om

den sammanlagda fängelsetiden då kommer att överstiga etthundraåttio

dagar.

I fråga om avbrott i verkställigheten utanför anstalt ska 12 a kap. 1–3 §§

fängelselagen (2010:610) tillämpas.

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618.

3

Senaste lydelse 2005:42.

4

Senaste lydelse 2013:653. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2018:1256

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1256

14 §5 Beslutet om verkställighet utanför anstalt ska upphävas, om den

elektroniska kontroll som avses i 3 § annat än tillfälligt blir omöjlig att

upprätthålla. Vistelse på sjukhus eller därmed jämförlig inrättning ska dock

inte föranleda upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt.

Beslut om verkställighet utanför anstalt ska upphävas om den dömde

1. åsidosätter vad som åligger honom eller henne enligt denna lag eller

enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen och det som ligger

honom eller henne till last inte är av mindre betydelse,

2. begär att så ska ske,

3. inte följer föreläggandet att påbörja verkställigheten eller, när verk-

ställigheten ska påbörjas, är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av

någon annan anledning än för verkställighet av det straff som beslutet avser,

eller

4. innan verkställigheten har påbörjats, antingen döms på nytt till fängelse

el er får vil korligt medgiven frihet förverkad enligt 26 kap. 19 § eller 34 kap.

5 § brottsbalken på sådan tid att han eller hon ska avtjäna fängelse i mer än

etthundraåttio dagar.

15 §6 Övervakningsnämnden prövar, efter anmälan av Kriminalvården,

frågan om upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt. Nämnden

får också självmant ta upp frågan till prövning. Om det finns synnerliga skäl,

får nämnden besluta om återbetalning av avgift enligt 5 § som belöper på tid

efter det att verkställigheten utanför anstalt upphört.

Beslutet om verkställighet utanför anstalt får inte upphävas efter den

fastställda dagen för strafftidens slut.

17 §7 Om övervakningsnämnden bestämmer att beslutet om verkställighet

utanför anstalt ska upphävas eller om det bestäms att beslutet tills vidare inte

ska gälla, ska den dömde, om verkställigheten har påbörjats, föras till en

kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av fängelsestraffet. Polis-

myndigheten ska förpassa den dömde till en sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde undandrar sig

verkställighet, får Polismyndigheten förelägga honom eller henne att inställa

sig vid kriminalvårdsanstalten i stället för att förpassa honom eller henne dit.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Bestämmelserna i 11 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för

ansökningar som getts in före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 12 och 15 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande

för den som före ikraftträdandet meddelats ett strafftidsbeslut enligt lagen

(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Dock ska vid tillämpningen av

bestämmelsen i 22 § den upphävda lagen om beräkning av strafftid m.m.

med 19 § andra stycket och 19 a § samma lag samt 33 kap. 7 § brottsbalken

även avses lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihets-

berövande.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 2016:494.

6

Senaste lydelse 2005:981.

7

Senaste lydelse 2014:622.