SFS 2018:1261 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

SFS2018-1261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och

verkstäl ighet av frihetsberövande påföljder inom

Europeiska unionen
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:96) om

erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom

Europeiska unionen

dels att 3 kap. 22 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 10 § och 3 kap. 21 § ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 §
Om verkställigheten av den påföljd som avses i domen pågår i

Sverige när den sänds över till den andra medlemsstaten för att där erkännas

och verkställas, får verkställigheten fortsätta här till dess den dömde

transporteras till den andra staten enligt 12 §.

Om den dömde, efter det att domen har sänts över till den andra staten,

häktas i ett annat mål, tillämpas 8 § strafftidslagen (2018:1251).

Om Kriminalvården enligt 8 § har upphävt ett beslut om att sända över en

dom eller om en behörig myndighet i den andra medlemsstaten beslutat att

inte erkänna och verkställa domen, får verkställighet av påföljden fortsätta

eller påbörjas i Sverige. Detsamma gäller om myndigheten i den andra staten

har underrättat Kriminalvården om att verkställighet av andra skäl inte kan

äga rum i den staten.

3 kap.
21 §
2 Verkställighet i Sverige ska ske enligt vad som gäller vid verkställig-

het av fängelse, sluten ungdomsvård eller överlämnande till rättspsykiatrisk

vård, om inte annat följer av denna lag.

Verkställighet får ske även om påföljden är strängare än vad som enligt

svensk lag hade kunnat följa på brottet eller brotten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 22 § gäller dock fortfarande för

den som före ikraftträdandet meddelats ett strafftidsbeslut enligt lagen

(1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

2

Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS 2018:1261

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1261

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim

(Justitiedepartementet)