SFS 2018:1268 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-1268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 16 § och 11 kap. 31 § in-

komstskattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

8 kap.
16 §
3 Merkostnadsersättning enligt 50 kap. socialförsäkringsbalken och

ersättning för merutgifter för resor enligt 27 kap. 5 § samma balk är skatte-

fria.

11 kap.
31 §
4 Följande ersättningar enligt socialförsäkringsbalken i samband med

vård ska tas upp:

1. föräldrapenningsförmåner,

2. närståendepenning, och

3. omvårdnadsbidrag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången

för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.

2. Bestämmelsen i 8 kap. 16 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande

för handikappersättning, om beslutet om handikappersättning enligt punkten

4, 5 eller 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1265) om ändring i

socialförsäkringsbalken ska fortsätta att gälla. Motsvarande gäller för nya

beslut om handikappersättning enligt nämnda övergångsbestämmelser.

3. Bestämmelsen i 11 kap. 31 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande

för vårdbidrag, om beslutet om vårdbidrag enligt punkten 2 övergångsbe-

stämmelserna till lagen (2018:1265) om ändring i socialförsäkringsbalken ska

fortsätta att gälla.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

3

Senaste lydelse 2010:1277.

4

Senaste lydelse 2010:1277.

SFS 2018:1268

Publicerad

den 29 juni 2018