SFS 2018:1652 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

SFS2018-1652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om varumärkeslagen
(2010:1877)3

dels att 10 kap. ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 1 kap. 16 och 17 §§ ska betecknas 1 kap. 17 och 18 §§,

nuvarande 2 kap. 27 och 28 §§ ska betecknas 2 kap. 28 och 29 §§, nuvarande
2 kap. 29–35 §§ ska betecknas 2 kap. 31–37 §§, nuvarande 5 kap. 14 och
15 §§ ska betecknas 5 kap. 15 och 16 §§, nuvarande 5 kap. 16–21 §§ ska
betecknas 5 kap. 18–23 §§,

dels att 1 kap. 1, 2, 4, 5 och 8–11 §§, de nya 1 kap. 17 och 18 §§, 2 kap. 1,

4, 7–10 och 24 §§, de nya 2 kap. 29 och 33–35 §§, 3 kap. 1, 3 och 5 §§, 5 kap.
3 och 11 §§, den nya 5 kap. 16 §, 6 kap. 1–3 §§ och 8 kap. 1 och 4 §§ samt
rubrikerna närmast före 1 kap. 1 och 8 §§ och 6 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande
lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 1 kap. 16 och 17 §§ ska sättas

närmast före de nya 1 kap. 17 § respektive 18 §, rubrikerna närmast före de
nuvarande 2 kap. 27 och 28 §§ ska sättas närmast före de nya 2 kap. 28 §
respektive 29 §, rubrikerna närmast före nuvarande 2 kap. 29–33 och 35 §§
ska sättas närmast före de nya 2 kap. 31–35 respektive 37 §§ och rubrikerna
närmast före de nuvarande 5 kap. 16 och 18–20 §§ ska sättas närmast före
de nya 5 kap. 18 respektive 20–22 §§,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 10 kap., åtta nya paragrafer, 1 kap.

16 §, 2 kap. 1 a, 27 och 30 §§, 3 kap. 1 a och 23 §§ och 5 kap. 14 och 17 §§,
och närmast före 1 kap. 16 §, 2 kap. 1 a och 27 §§ och 3 kap. 23 § nya
rubriker av följande lydelse.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för

tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning), i den ursprungliga

lydelsen.

3 Senaste lydelse av

10 kap. 3 § 2018:287

rubriken närmast före 10 kap. 4 § 2016:374

10 kap. 4 § 2017:993

rubriken närmast före 10 kap. 5 § 2016:374.

10 kap. 5 § 2017:993

10 kap. 6 § 2017:993

10 kap. 7 § 2015:767

10 kap. 10 § 2016:228

10 kap. 11 § 2016:228

SFS

2018:1652

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

1 kap.
Varumärken och andra varukännetecken
1 §4 I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra varukänne-
tecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och
som var och en kan förvärva ensamrätt till.

2 § En förening, ett bolag eller en annan sammanslutning kan förvärva
ensamrätt för sina medlemmar att använda gemensamma varumärken
(kollektivmärken) och andra varukännetecken i näringsverksamhet.

En myndighet som meddelar föreskrifter om eller kontrollerar varor eller

tjänster kan förvärva ensamrätt till varumärken (garanti- eller kontroll-
märken
) och andra varukännetecken för användning för sådana varor eller
tjänster som föreskrifterna eller kontrollerna avser, under förutsättning att
myndigheten inte tillhandahåller varor eller tjänster av detta slag. Detsamma
gäller för andra som fastställer krav för eller kontrollerar varor eller tjänster.

4 § Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga
och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkes-
register.

Med tecken avses särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer,

bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess
förpackning.

5 § Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan
skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem
som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken

endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda

användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller
tidpunkten för när varan är framställd eller tjänsten är utförd, eller

2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk

kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga

ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Ensamrätt till näringskännetecken och personnamn som varukännetecken
8 § Den som innehar ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken
har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskänne-
tecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast
inom det området.

Den som använder sitt personnamn som varukännetecken har ensamrätt

till kännetecknet som varukännetecken, om namnet har särskiljnings-
förmåga för de varor eller tjänster som det används för. Om namnet används
endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

4 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2018:1652

background image

3

9 § Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast utgörs av en
form eller annan egenskap som

1. följer av varans art,
2. är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat, eller
3. ger varan ett betydande värde.

10 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen
annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får
använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är

1. identiskt med varukännetecknet och används för varor eller tjänster av

samma slag,

2. identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller

tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling,
inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att
det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av
varukännetecknet, eller

3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt

inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig
anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets
särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor
eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.

Som användning anses särskilt att
1. förse varor eller deras förpackningar med tecknet,
2. bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för

dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,

3. importera eller exportera varor under tecknet,
4. använda tecknet som ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken

eller som en del av ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken, och

5. använda tecknet i affärshandlingar och reklam.
Ensamrätten till ett varukännetecken innebär också att ingen annan än

innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får transitera eller
vidta liknande tullåtgärd med varor av samma slag under ett tecken som är
identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från varu-
kännetecknet. Detta gäller dock inte om innehavaren av varukännetecknet
saknar rätt enligt lagen i destinationslandet att hindra att varorna släpps ut
på marknaden där.

11 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt
skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det

sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1. sitt personnamn eller sin adress,
2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda

användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tid-
punkten för när varan är framställd eller tjänsten är utförd, eller

3. varukännetecknet för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor

eller tjänster.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte heller att någon annan i

näringsverksamhet använder tecknet i sin reklam för att direkt eller indirekt
peka ut innehavaren eller dennes varor eller tjänster (jämförande reklam) på
ett sätt som är förenligt med marknadsföringslagen (2008:486).

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att

någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar
som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed.

SFS 2018:1652

background image

4

Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda
ett geografiskt namn gör detta.

Mellankommande rättigheter
16 § Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt
till ett varukännetecken, om

1. det äldre varukännetecknet inte hade särskiljningsförmåga på ingiv-

ningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre
varumärket,

2. det äldre varukännetecknet, när det är identiskt eller likartat på det sätt

som anges i 10 § första stycket 2, inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga
så att det fanns en risk för förväxling på ingivningsdagen eller, i före-
kommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket, eller

3. det äldre varukännetecknet, när det är identiskt eller likartat på det sätt

som anges i 10 § första stycket 3, inte var känt inom en betydande del av
omsättningskretsen på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritets-
dagen för det yngre varumärket.

17 § I de fall som avses i 14–16 §§ hindrar inte rätten till det yngre
varukännetecknet användningen av det äldre.

På yrkande av någon av parterna, får en domstol i de fall som avses i 15 §

om det är skäligt besluta att ett av kännetecknen, eller båda, endast får
användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av
ortsangivelse eller innehavarens namn. Ett sådant beslut får dock inte avse ett
registrerat varumärke.

18 § Vid utgivning eller annat tillgängliggörande av lexikon, handböcker
eller andra liknande skrifter i tryckt eller elektronisk form är författaren, ut-
givaren eller förläggaren skyldig att se till att ett registrerat varumärke inte
återges i skriften utan uppgift om att varumärket är skyddat genom
registrering, om innehavaren av varumärket begär att uppgiften ska finnas
med och återgivningen ger intryck av att varumärket är en sedvanlig beteck-
ning för de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för.

I fråga om en skrift i tryckt form ska en uppgift enligt första stycket föras

in senast i nästa utgåva. I fråga om en skrift i elektronisk form ska uppgiften
föras in utan dröjsmål.

2 kap.
1 §
Den som vill registrera ett varumärke ska ansöka om detta hos Patent-
och registreringsverket. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress,
2. uppgifter om ombuds namn och adress,
3. en tydlig återgivning av varumärket, och
4. en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser

och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning).

En ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

ska även innehålla uppgifter om vilka som ska ha rätt att använda varu-
märket och de övriga villkor som ska gälla för användningen. I fråga om ett
kollektivmärke ska dessutom uppgift lämnas om vilka förutsättningar som
gäller för medlemskap i sammanslutningen.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

SFS 2018:1652

background image

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ansöknings-
förfarandet.

Ingivningsdag
1 a § Ingivningsdagen för en ansökan om registrering är den dag då följande
har getts in till Patent- och registreringsverket:

1. en uppgift om att det som getts in är en ansökan om registrering,
2. en uppgift om sökandens namn eller företagsnamn,
3. en tydlig återgivning av varumärket, och
4. en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser.

4 § Ett varumärke får inte registreras om det endast utgörs av en form eller
annan egenskap som

1. följer av varans art,
2. är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat, eller
3. ger varan ett betydande värde.

7 §5 Ett varumärke får inte registreras om varumärket

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän

ordning,

2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art,

kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet,

3. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning

eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte
får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas
med en sådan beteckning eller ett sådant vapen,

4. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen

(2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära
rätten inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som kan för-
växlas med ett sådant kännetecken,

5. innehåller en ursprungsbeteckning, en geografisk beteckning, en

beteckning för ett traditionellt uttryck för vin eller en beteckning för en
garanterad traditionell specialitet, i den utsträckning beteckningen är
skyddad enligt unionsrätten,

6. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en

geografisk beteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller
spritdrycker av annat ursprung, eller

7. innehåller eller i väsentliga delar återger en äldre växtsortbenämning

som avser en växtsort av samma eller närstående växtart, i den utsträckning
växtsorten är skyddad enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) eller unions-
rätten.

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får inte registreras om villkoren

för märkets användning strider mot goda seder eller allmän ordning. Ett
kollektivmärke som avses i 6 § får vidare inte registreras om villkoren inte
tillåter medlemskap i sammanslutningen för alla som tillhandahåller sådana
varor eller tjänster som märket avser och varorna eller tjänsterna har sitt
ursprung i det geografiska område som märket avser.

5 Senaste lydelse 2014:814.

SFS 2018:1652

background image

6

8 §6 Ett varumärke får inte registreras om varumärket

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av

samma slag,

2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller

tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling,
inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och inne-
havaren av varukännetecknet,

3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom

en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket
utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för
varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om använd-
ningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag, eller

4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i

utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande
används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Med ett varukännetecken avses i första stycket 1–3
1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,
2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkes-

registrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,

3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller

inom en väsentlig del av landet, samt

4. ett EU-varumärke.

9 § De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första
stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i fråga om

1. ett registrerat företagsnamn som används i näringsverksamhet, och
2. ett sådant personnamn eller ett sådant annat näringskännetecken än ett

registrerat företagsnamn som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller
inom en väsentlig del av landet.

10 §7 Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av

1. något som är ägnat att uppfattas som någon annans företagsnamn,
2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn som har

särskilt skydd eller någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett
likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för
bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan
länge avliden,

3. en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan

länge avliden, eller

4. något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller

konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett
mönster.

24 § När Patent- och registreringsverket har kungjort en registrering av ett
varumärke får invändning göras mot den. Invändningen ska ha kommit in
till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte
har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla uppgifter om
1. invändarens namn eller företagsnamn och adress,
2. ombuds namn och adress,

6 Senaste lydelse 2016:374.

7 Senaste lydelse 2016:1017.

SFS 2018:1652

background image

7

3. den registrering som invändningen avser, och
4. de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om invänd-
ningsförfarandet.

Samförståndslösning
27 § På begäran av innehavaren av det registrerade varumärket och
invändaren ska Patent- och registreringsverket bestämma en tidsfrist på
minst två månader då parterna ska försöka komma överens. Fristen får
förlängas, om parterna begär det.

29 § Har en invändning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det
finns något hinder som avses i 4–10 §§ mot registreringen, häva registreringen
helt eller delvis. Detta gäller dock inte om annat följer av 30 §.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 8–

10 §§ ska avslås i motsvarande utsträckning om den har gjorts av någon som
inte invänder i eget intresse och innehavaren av det registrerade varumärket
begär det.

Om registreringen på grund av en invändning har hävts helt eller delvis,

ska registreringen tas bort ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning
när avgörandet har fått laga kraft. Beslutet ska kungöras.

30 § Om en invändning mot registreringen av ett varumärke grundas på att
ett äldre registrerat varumärke enligt 8 § utgör hinder och det på ingivnings-
dagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket
hade gått mer än fem år sedan frågan om registrering av det äldre varumärket
blev slutligt avgjord gäller följande. Registreringen av det yngre varumärket
får hävas endast om det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk för de varor
eller tjänster som ligger till grund för invändningen på det sätt som avses i
3 kap. 2 § eller, om det äldre varumärket är ett EU-varumärke, på det sätt som
avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001
av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, inom de fem senaste åren före
ingivningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket.

Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i

första stycket, får registreringen av det yngre varumärket ändå hävas om det
finns giltiga skäl till att det äldre varumärket inte har använts i den utsträck-
ningen.

33 § Om det efter registreringen görs någon ändring av de villkor som
gäller för att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska få användas, ska
innehavaren anmäla detta till Patent- och registreringsverket.

De ändrade villkoren ska föras in i varumärkesregistret och kungöras, under

förutsättning att de villkor som gäller för varumärkets användning fortfarande
uppfyller kraven i 1 § andra stycket och att det inte finns något hinder mot att
föra in de ändrade villkoren enligt 7 § andra stycket.

34 § Registreringen gäller i tio år från ingivningsdagen för ansökan om
registrering.

SFS 2018:1652

background image

8

35 § Registreringen kan förnyas helt eller delvis varje gång för en period
på tio år räknat från utgången av föregående registreringsperiod. En ansökan
om förnyelse ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket tidigast
sex månader före och senast sex månader efter registreringsperiodens
utgång.

Den som ansöker om förnyelse ska betala föreskriven förnyelseavgift

inom den frist som anges i första stycket. En inbetalning av förnyelse-
avgiften som görs inom denna frist ska anses utgöra en ansökan om
förnyelse.

Ett beslut att förnya en registrering ska föras in i varumärkesregistret och

kungöras.

3 kap.
1 §
En registrering av ett varumärke får hävas om

1. märket har registrerats i strid mot denna lag,
2. registreringen fortfarande strider mot lagen,
3. rätten till märket ändå inte får bestå enligt 1 kap. 14, 15 eller 16 §, och
4. annat inte följer av 1 a § i detta kapitel.
En registrering får vidare hävas om
1. varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i

handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som
registreringen avser,

2. varumärket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller

mot goda seder eller allmän ordning, eller

3. varumärket har blivit ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans

eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständig-
het och detta är en följd av det bruk innehavaren eller någon med hans eller
hennes samtycke gjort av märket för sådana varor eller tjänster som det är
registrerat för.

Vid en prövning av om en registrering ska hävas på grund av bristande

särskiljningsförmåga ska endast sådan särskiljningsförmåga beaktas som
varumärket har förvärvat genom användning före ansökan om hävning.

1 a § Om ett yrkande om hävning av en registrering av ett varumärke
grundas på att ett äldre registrerat varumärke enligt 2 kap. 8 § utgör hinder
och det vid tidpunkten för ansökan om hävning hade gått mer än fem år
sedan frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord
gäller följande. Registreringen av det yngre varumärket får hävas endast om
det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk för de varor eller tjänster som
ligger till grund för yrkandet på det sätt som avses i 2 § eller, om det äldre
varumärket är ett EU-varumärke, på det sätt som avses i artikel 18 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumärken, inom de fem senaste åren före ansökan om hävning.

Om det på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för

det yngre varumärket hade gått mer än fem år sedan frågan om registrering
av det äldre varumärket blev slutligt avgjord, ska det äldre varumärket
dessutom ha tagits i verkligt bruk inom de fem senaste åren före ingivnings-
dagen eller prioritetsdagen.

Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i

första och andra styckena, får registreringen av det yngre varumärket ändå
hävas om det finns giltiga skäl till att det äldre varumärket inte har använts
i den utsträckningen.

SFS 2018:1652

background image

9

3 § En registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får hävas,
förutom på de grunder som anges i 1 eller 2 §, om

1. märket har använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för

användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att
förhindra den användningen,

2. villkoren för användning av märket har ändrats och innehavaren inte

har anmält detta till Patent- och registreringsverket enligt 2 kap. 33 § första
stycket, eller

3. villkoren för användning av märket har ändrats och förts in i varu-

märkesregistret i strid mot denna lag och villkoren fortfarande strider mot
lagen.

5 §8 Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra
talan vid domstol eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent- och
registreringsverket enligt 6–21 §§ (administrativ hävning). I 2 kap. 29 §
finns det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas
efter det att någon gjort en invändning mot registreringen.

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 1 § andra stycket,

2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter
om vilken myndighet som får göra detta.

Verkan av en hävning
23 §
Om en registrering av ett varumärke har hävts med stöd av 1 § första
stycket, ska registreringen anses aldrig ha haft någon verkan.

Om en registrering har hävts med stöd av 1 § andra stycket, 2 eller 3 § ska

registreringen anses ha förlorat sin verkan från dagen för ansökan om
hävning. På yrkande av en part får domstolen eller, vid administrativ
hävning, Patent- och registreringsverket bestämma att registreringen i stället
ska anses ha förlorat sin verkan den dag då det förhållande som utgör grund
för hävningen uppkom.

5 kap.
3 §
En ansökan om internationell varumärkesregistrering ska vara ställd
till Internationella byrån men ges in till Patent- och registreringsverket.
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla

1. uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress,
2. uppgifter om ombuds namn och adress,
3. uppgifter om nummer och datum för den svenska registrering eller

ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på,

4. en tydlig återgivning av varumärket,
5. en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket begärs

registrerat för och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning),

6. uppgift om i vilka länder den internationella varumärkesregistreringen

ska gälla, och

7. de övriga uppgifter om återgivningen av varumärket, sökandens an-

knytning till Sverige och annat som en ansökan ska innehålla enligt före-
skrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

8 Senaste lydelse 2014:253.

SFS 2018:1652

background image

10

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ansöknings-
förfarandet.

11 § När Patent- och registreringsverket har kungjort att den inter-
nationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige, får invändning göras
mot att den gäller här. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre
månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt
tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla uppgifter om
1. invändarens namn eller företagsnamn och adress,
2. ombuds namn och adress,
3. den internationella varumärkesregistrering som invändningen avser,

och

4. de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om invändnings-
förfarandet.

14 § På begäran av innehavaren av den internationella varumärkes-
registreringen och invändaren ska Patent- och registreringsverket bestämma
en tidsfrist på minst två månader då parterna ska försöka komma överens.
Fristen får förlängas, om parterna begär det.

16 § Har en invändning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det
finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§ mot att den internationella
varumärkesregistreringen gäller i Sverige, besluta att registreringen helt eller
delvis inte ska gälla här. Detta gäller dock inte om annat följer av 17 §.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i

2 kap. 8–10 §§ ska avslås i motsvarande utsträckning, om den har gjorts av
någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av registreringen
begär det.

Ett beslut att registreringen inte ska gälla i Sverige får grundas endast på

en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader
från dagen för underrättelsen enligt 8 § första stycket. Har tiden för
invändning enligt 11 § löpt ut efter denna frist, får beslutet dock grundas på
omständigheter som meddelas till Internationella byrån inom en månad från
det att tiden för invändning löpt ut. Detta gäller under förutsättning att
Patent- och registreringsverket inom 18-månadersfristen har underrättat
Internationella byrån om att ett meddelande om ett sådant beslut kan komma
att översändas senare.

Om Patent- och registreringsverket på grund av en invändning beslutar att

registreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, ska registreringen tas
bort ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har fått
laga kraft. Beslutet ska kungöras.

17 § Om en invändning mot att den internationella varumärkesregi-
streringen gäller i Sverige grundas på att ett äldre registrerat varumärke
enligt 2 kap. 8 § utgör hinder och det på ingivningsdagen eller, i före-
kommande fall, prioritetsdagen för den internationella registreringen hade
gått mer än fem år sedan frågan om registrering av det äldre varumärket blev
slutligt avgjord gäller följande. Det får beslutas att den internationella
registreringen inte ska gälla här endast om det äldre varumärket har tagits i
verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för invändningen

SFS 2018:1652

background image

11

på det sätt som avses i 3 kap. 2 § eller, om det äldre varumärket är ett EU-
varumärke, på det sätt som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, inom
de fem senaste åren före ingivningsdagen eller prioritetsdagen för den
internationella registreringen.

Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i

första stycket, får det ändå beslutas att den internationella registreringen inte
ska gälla här om det finns giltiga skäl till att det äldre varumärket inte har
använts i den utsträckningen.

6 kap.
1 §
Ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan överlåtas
helt eller delvis. Överlåtelsen kan ske separat eller i samband med en över-
låtelse av den näringsverksamhet där varukännetecknet används.

Vid överlåtelse av en näringsverksamhet ingår ett sådant varukännetecken

som avses i första stycket och som hör till näringsverksamheten i över-
låtelsen, om inte något annat har avtalats.

Vad som sägs i första och andra styckena om varukännetecken tillämpas

även på en ansökan om registrering av ett varumärke.

Anteckning om överlåtelse
2 § En överlåtelse av ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i
varumärkesregistret och kungöras. En anteckning och kungörelse ska också
göras på begäran av den som genom en dom som har fått laga kraft fått
fastställt att han eller hon har bättre rätt till ett registrerat varumärke.

En överlåtelse av en ansökan om registrering av ett varumärke ska på

begäran antecknas i Patent- och registreringsverkets diarium.

Den som begär en anteckning enligt första eller andra stycket ska betala

föreskriven avgift.

Verkan av en anteckning om innehavare eller sökande
3 § I ett mål eller ärende om ett nationellt registrerat varumärke ska den
som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara inne-
havare av varumärket. I ett mål eller ärende om ett varumärke som är
föremål för en nationell ansökan om registrering ska den som är antecknad
som sökande i Patent- och registreringsverkets diarium anses som sökande
av varumärket.

I ett mål eller ärende om ett internationellt registrerat varumärke ska den

som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkesregistret
anses vara innehavare av varumärket.

8 kap.
1 §
Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör intrång i rätten till
ett varukännetecken (varumärkesintrång), ska han eller hon dömas till böter
eller fängelse i högst två år. Den som har gjort intrång i den rätt till ett varu-
kännetecken som avses i 1 kap. 10 § tredje stycket får inte dömas till ansvar
för det intrånget.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar

för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms det till

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

SFS 2018:1652

background image

12

Åklagaren får väcka åtal för brott endast om målsäganden anger brottet

till åtal och åtal av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska
betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning
för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När storleken på ersätt-
ningen för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,
3. skada på varukännetecknets anseende,
4. ideell skada, och
5. rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.
Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala

ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet i den utsträckning det är
skäligt.

10 kap. Övriga bestämmelser
Vissa bestämmelser om rättegången
Behörig domstol
1 § Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i

1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, och

2. mål som avses i artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet

i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

Särskilda förutsättningar för att väcka talan
2 § En licenstagare får väcka en talan om varumärkesintrång endast om
innehavaren av varukännetecknet samtycker till det. Även utan samtycke får
den som har en exklusiv licens väcka en talan om varumärkesintrång, om
innehavaren av varukännetecknet inte själv väcker en sådan talan inom
skälig tid från det att licenstagaren underrättade innehavaren om att licens-
tagaren avser att väcka talan. Detta stycke ska också tillämpas i fråga om en
fastställelsetalan avseende ett varukännetecken.

Om innehavaren av varukännetecknet väcker en talan om varumärkes-

intrång, får en licenstagare alltid väcka en talan om ersättning enligt 8 kap.
4 §.

Första stycket gäller inte om något annat har avtalats.

3 § Den som har rätt att använda ett sådant varukännetecken som avses i
1 kap. 2 § får väcka en talan om varumärkesintrång endast om innehavaren
av varukännetecknet samtycker till det. Detta ska också tillämpas i fråga om
en fastställelsetalan avseende ett varukännetecken.

Innehavaren av varukännetecknet har rätt till ersättning enligt 8 kap. 4 §

för intrång i den rätt som en användare har. En användare får dock väcka en
talan om ersättning för egen räkning om innehavaren av varukännetecknet
samtycker till det eller om innehavaren väcker en talan om varumärkes-
intrång som inte innefattar något yrkande om ersättning enligt 8 kap. 4 § för
intrång i användarens rätt.

SFS 2018:1652

background image

13

Första stycket gäller inte om något annat har avtalats.

4 § En panthavare får väcka en talan om varumärkesintrång med
anledning av intrång i den pantsatta egendomen endast om innehavaren av
det registrerade varumärket har underrättats om det. En underrättelse ska
också lämnas när en panthavare vill väcka en fastställelsetalan avseende ett
registrerat varumärke.

Första stycket gäller inte om något annat har avtalats.

Invändning om ogiltighet
5 §
Om det förs en talan om intrång i ett registrerat varumärke och den
som talan förs mot gör gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om
ogiltighet prövas endast sedan en talan om hävning har väckts. Domstolen
får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom en
viss tid väcka en sådan talan. Utan att en talan om hävning har väckts får
dock frågan om ogiltighet prövas i ett brottmål och i ett fall som avses i 6 §.

Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller fastställelse-

talan avseende ett registrerat varumärke görs gällande att registreringen är
ogiltig.

Särskilda förutsättningar för att bifalla en talan som avser intrång
6 §
Om det förs en talan om intrång i ett registrerat varumärke och det vid
tidpunkten för talans väckande hade gått mer än fem år sedan frågan om
registrering av varumärket blev slutligt avgjord gäller följande. Talan får
bifallas endast om varumärket, inom de fem senaste åren före talans
väckande, har tagits i verkligt bruk på det sätt som avses i 3 kap. 2 § för de
varor eller tjänster som ligger till grund för talan.

Om en talan enligt första stycket avser intrång genom användning av ett

yngre registrerat varumärke och det på ingivningsdagen eller, i före-
kommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket hade gått mer än fem
år sedan frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord,
ska det äldre varumärket dessutom ha tagits i verkligt bruk inom de fem
senaste åren före ingivningsdagen eller prioritetsdagen.

Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i

första och andra styckena, får talan ändå bifallas om det finns giltiga skäl till
att det inte har använts i den utsträckningen.

Första–tredje styckena ska också tillämpas när det förs en fastställelse-

talan om att ett visst förfarande utgör intrång i ett registrerat varumärke.

7 § En talan om varumärkesintrång genom användning av ett yngre EU-
varumärke får bifallas endast om det finns grund för att häva registreringen
av EU-varumärket enligt artiklarna 60.1, 60.3, 60.4, 61.1, 61.2 eller 64.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Första stycket ska också tillämpas när det förs en fastställelsetalan om att

ett visst förfarande utgör intrång i ett varukännetecken.

Hinder mot att döma till ansvar m.m.
8 §
Om en registrering av ett varumärke har hävts med stöd av 3 kap. 1 §
första stycket, får domstolen inte döma till ansvar enligt 8 kap. 1 § eller
besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap. Om en
registrering har hävts med stöd av 3 kap. 1 § andra stycket, 2 eller 3 §, får
domstolen inte döma till ansvar enligt 8 kap. 1 §.

SFS 2018:1652

background image

14

Behandling av personuppgifter
9 §
Utöver det som anges i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning får person-
uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 8 kap. 1 § behand-
las om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas,
göras gällande eller försvaras.

Särskilda bestämmelser om EU-varumärken
10 §
Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. begär omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en

ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationell
registrering av ett varumärke, eller

2. begär ett intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen.

11 § Vid intrång i ett EU-varumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 §
om ansvar för varumärkesintrång. I övrigt gäller 9 §, 8 kap. 2–8 §§ och
9 kap. i den utsträckning inte något annat följer av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen. I dessa fall
ska det som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i ett EU-varumärke.

Bestämmelserna i 8 kap. 1 och 2 §§ gäller dock inte vid intrång i ett EU-

varumärke i en sådan transitsituation som avses i artikel 9.4 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga
lydelsen.

Förbud mot utmätning av inarbetade varukännetecken
12 §
Rätten till ett varukännetecken enligt 1 kap. 7 § får inte utmätas. Om
innehavaren försätts i konkurs, ingår dock rätten i konkursboet.

Överklagande
13 §
Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket enligt denna lag
får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen inom två månader från
dagen för beslutet.

Ett slutligt beslut i ett ärende om registrering av ett varumärke får

överklagas endast av sökanden. Detsamma gäller för ett slutligt beslut i ett
ärende om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.
Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot en registrering får
överklagas endast av innehavaren av varumärket och av invändaren. Ett
slutligt beslut med anledning av en invändning mot att en internationell
varumärkesregistrering ska gälla i Sverige får överklagas endast av inne-
havaren av den internationella varumärkesregistreringen och av invändaren.

Denna paragraf gäller inte beslut i ärenden om administrativ hävning av

en registrering.

14 § Ett beslut enligt 3 kap. 15 § om administrativ hävning av en
registrering av ett varumärke får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut
om överlämnande till domstol eller avskrivning enligt 3 kap. 13 § tredje
stycket. Andra beslut i ärenden om administrativ hävning får överklagas till
Patent- och marknadsdomstolen inom tre veckor från dagen för beslutet.
Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas
särskilt.

SFS 2018:1652

background image

15

Kungörande
15 §
Kungörelser enligt denna lag ska göras i en särskild publikation som
ges ut av Patent- och registreringsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om kungörelser
enligt denna lag.

Bemyndigande
16 §
Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt
denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Lagen tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varu-

märken som har registrerats och ansökningar om registreringar som har
gjorts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–6.

3. Bestämmelsen i 2 kap. 1 a § tillämpas inte på varumärken som har

registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdan-
det.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
a) registreringens varaktighet för varumärken som har registrerats eller

varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, och

b) åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före

ikraftträdandet.

5. Ett garanti- eller kontrollmärke som har registrerats före ikraftträdandet

får inte hävas på grund av det nya kravet i 1 kap. 2 § andra stycket på att
innehavaren inte får tillhandahålla varor eller tjänster av det slag som märket
avser.

6. Ett varumärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte hävas

på grund av utvidgningen av registreringshindret i 2 kap. 4 §.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1652