SFS 2018:1678 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2018-1678.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 ska ha
följande lydelse.

2 kap.
5 §
3 Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild,
om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i

fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om
huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244),

3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings- eller

redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter,

6. slag av näringsverksamhet,
7. beslut om likvidation, förenklad avveckling eller konkurs,
8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad

förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776)
om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt, och

9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad

avsändare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt
eller lagen om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2018:723.

SFS

2018:1678

Publicerad
den

20 november 2018