SFS 2018:1679 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

SFS2018-1679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 25, 26 och 28 §§ och 6 kap.
2 § och rubriken närmast före 2 kap. 25 § lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt ska ha följande lydelse.

2 kap.
Företagsnamn
25 §
2 En förenings företagsnamn ska innehålla orden kooperativ hyres-
rättsförening.

I företagsnamnet får inte ordet bolag eller något annat ord som betecknar

ett bolagsförhållande finnas med på ett sätt som kan leda till missförståndet
att det är ett bolag som innehar företagsnamnet.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra företagsnamn för

föreningar i samma län som är registrerade hos Bolagsverket och som är
bestående. För registrering av föreningens företagsnamn gäller i övrigt
bestämmelserna i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

26 § Endast en kooperativ hyresrättsförening eller en sammanslutning av
kooperativa hyresrättsföreningar får använda beteckningen ”kooperativ
hyresrätt” eller en sammansättning med dessa ord i sitt företagsnamn eller i
övrigt vid beteckning av rörelsen.

28 §3 Bestämmelserna om registrering och överklagande i 19 respektive
23 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för
kooperativa hyresrättsföreningar.

Ett beslut om en ändring av stadgarna så att styrelsens säte ska flyttas från

ett län till ett annat får inte registreras, om den kooperativa hyresrätts-
föreningens företagsnamn på grund av 25 § tredje stycket inte får föras in i
Bolagsverkets register.

6 kap.
2 §
4 Det som sägs i 22 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2018:724.

3 Senaste lydelse 2018:724.

4 Senaste lydelse 2018:724.

SFS

2018:1679

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller
2. använder ett företagsnamn i strid med 2 kap. 26 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1679