SFS 2018:1910 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

SFS2018-1910.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9, 11 och 12 §§ kreditupplysnings-
lagen (1973:1173)2 ska ha följande lydelse.

9 §3 Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får
inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att
användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt
kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.

Första stycket gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett

sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrund-
lagen, utom när upplysningen tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 §
yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke
2 a�c.

11 §4 När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den
som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt
meddelande om

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktupp-

gifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i
EU:s dataskyddsförordning,

2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,
3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna

hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,

4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom

eller henne,

5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör

honom eller henne,

6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och

vem som har begärt upplysningen, och

7. möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen.
Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller värde-

pappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas
endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med
en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2010:1073.

4 Senaste lydelse 2018:405.

SFS 2018:

1910

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS 2018:

1910

begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 6. Om den som avses
med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas
till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas

om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första�tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom

offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en
databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den
paragrafens första stycke 2 a�c.

12 §5 Om det finns anledning att misstänka att en uppgift som behandlas i
kreditupplysningsverksamhet eller som har lämnats i en kreditupplysning
under den senaste tolvmånadersperioden är oriktig eller missvisande, eller
att den annars har behandlats i strid med denna lag eller EU:s dataskydds-
förordning, ska den som bedriver verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga
åtgärder för att utreda förhållandet.

Om det visar sig att uppgiften är oriktig eller missvisande, eller att den

annars har behandlats i strid med lagen eller EU:s dataskyddsförordning, ska
den, om den förekommer i register, rättas, kompletteras eller raderas.

Om en oriktig eller missvisande uppgift har tagits in i en kreditupplysning

som lämnats ut, ska rättelse eller komplettering så snart det kan ske tillställas
var och en som under den senaste tolvmånadersperioden fått del av upp-
giften. Detta gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett
sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrund-
lagen, utom när upplysningen tillhandahållits ur en databas enligt 1 kap. 4 §
yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke
2 a�c.

Om uppgiften under den senaste tolvmånadersperioden har lämnats i en

periodisk skrift eller i en kreditupplysningsverksamhet som bedrivs genom
återkommande offentliggöranden enligt yttrandefrihetsgrundlagen, ska rättelse
eller komplettering så snart det kan ske införas i ett följande nummer av
skriften eller motsvarande form av offentliggörande enligt yttrandefrihets-
grundlagen.

Andra�fjärde styckena gäller inte om uppgiften uppenbarligen saknar

betydelse för bedömningen av personens vederhäftighet i ekonomiskt hän-
seende.

Om en fråga om rättelse eller liknande åtgärd har tagits upp efter fram-

ställning från den som uppgiften avser, ska han eller hon kostnadsfritt under-
rättas om huruvida en sådan åtgärd har vidtagits. En fysisk person ska på
begäran även få information om vem som har tillställts en rättelse eller
komplettering enligt tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:405.