SFS 2018:1911 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

SFS2018-1911.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § konkurslagen (1987:672)
ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 §
2 En gäldenär som är en fysisk person får inte under konkursen driva
näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokförings-
lagen (1999:1078). Förbudet omfattar inte verksamhet som innebär utövning
av rättighet som avses i

� 2 kap. 1 § regeringsformen,
� 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsförord-

ningen, eller

� 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 3, 4 eller 10 § eller 11 kap. 2 § yttrandefrihets-

grundlagen.

Förbudet omfattar inte heller jordbruksverksamhet.
Bestämmelser om näringsförbud efter särskild prövning finns i lagen

(2014:836) om näringsförbud.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2014:841.

SFS 2018:

1911

Publicerad
den

30 november 2018