SFS 2018:1951 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2018-1951.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 48 kap. 2 § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

48 kap.
2 §
2 Strafföreläggande enligt detta kapitel innebär att den misstänkte
föreläggs ett bötesstraff, efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda,
som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid. Under
de förutsättningar som anges i 4 § andra stycket får strafföreläggande avse
villkorlig dom eller en sådan påföljd i förening med böter. Av 5 a § framgår
att ett strafföreläggande också får omfatta ett enskilt anspråk som avser
betalningsskyldighet.

Föreläggande av ordningsbot enligt detta kapitel innebär att den miss-

tänkte föreläggs ett bötesstraff, efter vad som bestämts enligt 14 §, som han
eller hon får godkänna omedelbart eller inom en viss tid.

Om ett brott är förenat med egendoms förverkande, annan sådan särskild

rättsverkan eller särskild rättsverkan i form av avgift enligt lagen (1994:419)
om brottsofferfond, ska också en sådan särskild rättsverkan omfattas av ett
strafföreläggande eller ett föreläggande av ordningsbot. Detsamma gäller
kostnad för provtagning och analys av blod, urin och saliv som avser den
misstänkte och som har gjorts för utredning om brottet. I fråga om sådan
kostnad tillämpas bestämmelserna om särskild rättsverkan.

Om ett brott är förenat med företagsbot ska boten också föreläggas genom

strafföreläggande som den misstänkte får godkänna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:302, bet. 2018/19:JuU7, rskr. 2018/19:42.

2 Senaste lydelse 2018:533.

SFS

2018:1951

Publicerad
den

4 december 2018