SFS 2018:1957 Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

SFS2018-1957.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 § lagen (2014:966) om
kapitalbuffertar ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
3 I denna lag betyder

1. blandade finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som

avses i artikel 4.1.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsför-
ordningen),

2. dotterföretag: sådant företag som avses i artikel 4.1.16 i tillsynsförord-

ningen,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. ESRB: Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makro-
tillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en euro-
peisk systemrisknämnd,

5. finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses i artikel

4.1.31 i tillsynsförordningen,

6. institut: kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse, Svenska skeppshypotekskassan och värdepappersbolag,

7. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG,

8. kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsförordningen,
9. moderinstitut inom EES: företag som avses i artikel 4.1.29 i tillsyns-

förordningen,

10. på grupp- eller undergruppsnivå: det sätt som institut i enlighet med

bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 6–24 i tillsynsförord-
ningen ska uppfylla ställda krav,

11. systemrisk: risk för en störning i det finansiella systemet som kan få

allvarliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och samhälls-
ekonomin,

1 Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att

utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om

ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 Senaste lydelse 2017:1150.

SFS

2018:1957

Publicerad
den

4 december 2018

background image

2

SFS

2018:1957

12. systemviktigt institut: ett institut vars fallissemang eller bristande

funktion kan leda till systemrisk,

13. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

14. totalt riskvägt exponeringsbelopp: det belopp som avses i artikel 92 i

tillsynsförordningen,

15. värdepappersbolag: ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2

i tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag, och

16. värdeöverföringar kopplade till kärnprimärkapitalet:
a) utbetalning i form av en kontant utdelning,
b) fondemission eller partiell fondemission eller överföring eller utdel-

ning av helt eller delvis betalda fondaktier eller andra kapitalinstrument som
anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

c) inlösen eller uppköp av egna aktier eller andelar eller andra kapital-

instrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

d) återbetalning av belopp som utbetalas med anknytning till kapital-

instrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

e) en överföring eller utdelning av poster som avses i artikel 26.1 b–e i

tillsynsförordningen.

Denna lag träder i kraft den 29 december 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)