SFS 2018:1960 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

SFS2018-1960.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:UGGLAZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:EFKYKF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:SDPXPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7, 9, 47, 50 och 52 �� f�rvaltnings-<br/>processlagen (1971:291) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>7 �</b>2 Om r�tten finner att den saknar beh�righet att som f�rsta domstol <br/>handl�gga ett m�l men att en annan allm�n f�rvaltningsdomstol �r beh�rig, <br/>ska handlingarna i m�let l�mnas �ver till den domstolen, om det inte finns <br/>n�got sk�l mot det. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Handlingarna ska anses ha kommit in till den andra domstolen samma dag </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som de kom in till den domstol som f�rst tog emot handlingarna. Den dom-<br/>stol som handlingarna har l�mnats �ver till ska underr�tta parterna om �ver-<br/>l�mnandet. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b>3 F�rfarandet �r skriftligt. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I handl�ggningen f�r det ing� muntlig f�rhandling om en viss fr�ga n�r </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">det kan antas vara till f�rdel f�r utredningen eller fr�mja ett snabbt avg�-<br/>rande av m�let. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rvaltningsr�tten ska h�lla muntlig f�rhandling om en enskild part beg�r </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det och det inte �r uppenbart obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Kammarr�tten ska h�lla muntlig f�rhandling om en enskild part beg�r det </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och det inte �r obeh�vligt och inte heller s�rskilda sk�l talar mot det. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>47 �</b>4 Om r�tten ska underr�tta n�gon om inneh�llet i en handling eller om <br/>n�got annat, f�r det g�ras genom delgivning. Delgivning ska anv�ndas om <br/>det �r s�rskilt f�reskrivet eller om det med h�nsyn till syftet med best�m-<br/>melsen om underr�ttelse framg�r att delgivning b�r ske, men b�r i �vrigt <br/>anv�ndas bara om det �r p�kallat med h�nsyn till omst�ndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 24 � delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att en </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">kammarr�tt delger en part handlingar genom f�renklad delgivning, om par-<br/>ten under handl�ggningen i f�rvaltningsr�tten har informerats om att s�dan <br/>delgivning kan komma att anv�ndas i kammarr�tten om f�rvaltningsr�ttens <br/>avg�rande �verklagas dit. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Andra stycket g�ller �ven f�r H�gsta f�rvaltningsdomstolen om informa-</p> <p style="position:absolute;top:999px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tionen har l�mnats i f�rvaltningsr�tten eller i kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2013:86. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2009:783. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2010:1940. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:1960 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 4 december 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1960 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>50 �</b>5 Om en part, ett vittne eller n�gon annan som ska h�ras inf�r r�tten <br/>inte beh�rskar svenska, ska r�tten vid behov anlita en tolk. R�tten f�r �ven i <br/>annat fall vid behov anlita en tolk eller �vers�tta handlingar. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">R�tten ska under samma f�ruts�ttningar anlita en tolk och g�ra inneh�llet </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">i handlingar tillg�ngligt vid kontakter med den som har en funktionsneds�tt-<br/>ning som begr�nsar f�rm�gan att se, h�ra eller tala. Om det �r l�mpligt f�r <br/>ett tekniskt hj�lpmedel anv�ndas i st�llet f�r att en tolk anlitas. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">R�tten ska, om det �r m�jligt, anlita en tolk eller �vers�ttare som �r auk-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">toriserad. I annat fall ska en annan l�mplig person anlitas. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som st�r i ett s�dant f�rh�llande till saken eller till en part att det kan </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">anses minska hans eller hennes tillf�rlitlighet f�r inte anlitas som tolk. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>52 �</b>6 Den som fullg�r ett uppdrag som tolk eller �vers�ttare annat �n i <br/>tj�nsten har r�tt till sk�lig ers�ttning f�r arbete, tidsspillan och utl�gg som <br/>uppdraget har kr�vt. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om en taxa som ska <br/>till�mpas n�r ers�ttning till tolk best�ms. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Kostnaden f�r tolkning och �vers�ttning ska betalas av staten. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2019. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Frida G�ranson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 1990:452. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">6 Senaste lydelse 1979:290. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7, 9, 47, 50 och 52 �� f�rvaltnings-
processlagen (1971:291) ska ha f�ljande lydelse.

7 �2 Om r�tten finner att den saknar beh�righet att som f�rsta domstol
handl�gga ett m�l men att en annan allm�n f�rvaltningsdomstol �r beh�rig,
ska handlingarna i m�let l�mnas �ver till den domstolen, om det inte finns
n�got sk�l mot det.

Handlingarna ska anses ha kommit in till den andra domstolen samma dag

som de kom in till den domstol som f�rst tog emot handlingarna. Den dom-
stol som handlingarna har l�mnats �ver till ska underr�tta parterna om �ver-
l�mnandet.

9 �3 F�rfarandet �r skriftligt.

I handl�ggningen f�r det ing� muntlig f�rhandling om en viss fr�ga n�r

det kan antas vara till f�rdel f�r utredningen eller fr�mja ett snabbt avg�-
rande av m�let.

F�rvaltningsr�tten ska h�lla muntlig f�rhandling om en enskild part beg�r

det och det inte �r uppenbart obeh�vligt.

Kammarr�tten ska h�lla muntlig f�rhandling om en enskild part beg�r det

och det inte �r obeh�vligt och inte heller s�rskilda sk�l talar mot det.

47 �4 Om r�tten ska underr�tta n�gon om inneh�llet i en handling eller om
n�got annat, f�r det g�ras genom delgivning. Delgivning ska anv�ndas om
det �r s�rskilt f�reskrivet eller om det med h�nsyn till syftet med best�m-
melsen om underr�ttelse framg�r att delgivning b�r ske, men b�r i �vrigt
anv�ndas bara om det �r p�kallat med h�nsyn till omst�ndigheterna.

Best�mmelserna i 24 � delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att en

kammarr�tt delger en part handlingar genom f�renklad delgivning, om par-
ten under handl�ggningen i f�rvaltningsr�tten har informerats om att s�dan
delgivning kan komma att anv�ndas i kammarr�tten om f�rvaltningsr�ttens
avg�rande �verklagas dit.

Andra stycket g�ller �ven f�r H�gsta f�rvaltningsdomstolen om informa-

tionen har l�mnats i f�rvaltningsr�tten eller i kammarr�tten.

1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

2 Senaste lydelse 2013:86.

3 Senaste lydelse 2009:783.

4 Senaste lydelse 2010:1940.

SFS

2018:1960

Publicerad
den

4 december 2018

background image

2

SFS

2018:1960

50 �5 Om en part, ett vittne eller n�gon annan som ska h�ras inf�r r�tten
inte beh�rskar svenska, ska r�tten vid behov anlita en tolk. R�tten f�r �ven i
annat fall vid behov anlita en tolk eller �vers�tta handlingar.

R�tten ska under samma f�ruts�ttningar anlita en tolk och g�ra inneh�llet

i handlingar tillg�ngligt vid kontakter med den som har en funktionsneds�tt-
ning som begr�nsar f�rm�gan att se, h�ra eller tala. Om det �r l�mpligt f�r
ett tekniskt hj�lpmedel anv�ndas i st�llet f�r att en tolk anlitas.

R�tten ska, om det �r m�jligt, anlita en tolk eller �vers�ttare som �r auk-

toriserad. I annat fall ska en annan l�mplig person anlitas.

Den som st�r i ett s�dant f�rh�llande till saken eller till en part att det kan

anses minska hans eller hennes tillf�rlitlighet f�r inte anlitas som tolk.

52 �6 Den som fullg�r ett uppdrag som tolk eller �vers�ttare annat �n i
tj�nsten har r�tt till sk�lig ers�ttning f�r arbete, tidsspillan och utl�gg som
uppdraget har kr�vt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om en taxa som ska
till�mpas n�r ers�ttning till tolk best�ms.

Kostnaden f�r tolkning och �vers�ttning ska betalas av staten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1990:452.

6 Senaste lydelse 1979:290.

;