SFS 2018:1961 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

SFS2018-1961.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska ha följande lydelse.

22 kap.
4 §
2 Vid prövning av mål om allmän eller förenklad fastighetstaxering ska
kammarrätten bestå av tre lagfarna ledamöter och två sådana särskilda leda-
möter som anges i 5 §. Om en av ledamöterna får förhinder sedan handlägg-
ningen har påbörjats, är rätten ändå domför om tre av de kvarvarande leda-
möterna är ense om slutet.

Kammarrätten är domför utan särskilda ledamöter vid prövning av
1. mål som rör en rättsfråga som inte kräver teknisk sakkunskap,
2. mål i en serie, om särskilda ledamöter har deltagit när kammarrätten

har avgjort något annat mål i serien och den fråga som förekommer i målet
har prövats i det andra målet, eller

3. mål om taxering av en fastighet som utgörs av en obebyggd tomt eller

som till huvudsaklig del används för bostadsändamål, om det inte på grund
av målets art finns skäl för att särskilda ledamöter ska delta i handlägg-
ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

2 Senaste lydelse 2001:1218.

SFS

2018:1961

Publicerad
den

4 december 2018