SFS 2018:1989 Lag om ändring i utsökningsbalken

SFS2018-1989.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utsökningsbalken

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 och 15 §§ utsökningsbalken
ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §2 Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel
äga rum på grund av följande exekutionstitlar:

1. domstols dom, utslag eller beslut,
2. förlikning som är stadfäst av en domstol och medlingsöverens-

kommelse som har förklarats verkställbar av en domstol,

3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller

godkänt avgiftsföreläggande,

4. skiljedom eller beslut om avskrivning av ett skiljeförfarande,
5. förbindelse angående underhållsbidrag,
6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt en särskild föreskrift får

verkställas,

7. handling som enligt en särskild föreskrift får läggas till grund för verk-

ställighet, och

8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföre-

läggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som
har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.

Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämp-

liga delar även domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag
eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt euro-
peiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Krono-
fogdemyndigheten. Vidare gäller det som sägs i balken om skiljedom även
beslut om avskrivning av skiljeförfarande.

15 §3 En skiljedom som grundas på skiljeavtal får verkställas, om

1. skiljeavtalet inte innehåller något förbehåll om rätt för part att föra talan

mot domen eller, när ett sådant förbehåll finns, tiden för parts talan har gått
ut utan att talan har förts, och

2. domen uppfyller föreskrifterna om skriftlighet och undertecknande i

31 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

I fråga om ersättning till skiljeman får skiljedomen verkställas, om
1. domen i denna del inte har angripits inom föreskriven tid, och

1 Prop. 2017/18:257, bet. 2018/19:JuU6, rskr. 2018/19:41.

2 Senaste lydelse 2011:862.

3 Senaste lydelse 1999:118.

SFS

2018:1989

Publicerad
den

7 december 2018

background image

2

SFS

2018:1989

2. domen uppfyller föreskrifterna om skriftlighet och undertecknande i

31 § första stycket lagen om skiljeförfarande.

Svaranden ska alltid ges tillfälle att yttra sig innan verkställighet sker.
Om verkställighet av en skiljedom som omfattas av en sådan överens-

kommelse om inskränkning i parternas rätt att föra talan mot skiljedomen
som anges i 51 § lagen om skiljeförfarande, gäller vad som föreskrivs där.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)