SFS 2018:2019 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

SFS2018-2019.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling

av förpliktelser på finansmarknaden

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:1309) om

system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden2

dels att nuvarande 17 § ska betecknas 19 §,
dels att 1–3, 11, 14 och 15 §§ och rubriken närmast före 14 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 9 a, 14 a, 17 och 18 §§, och

närmast före 9 a och 18 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 19 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Överklagande”.

1 § 3 Denna lag gäller för anmälan, godkännande och likställande av
system för clearing och avveckling av förpliktelser att betala eller att
leverera finansiella instrument (avvecklingssystem) på finansmarknaden.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
finns särskilda regler om clearing och centrala motparter.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 finns särskilda regler om
avvecklingssystem för värdepapper.

2 §4 I denna lag avses med

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett

avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES

har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller
till Eftas övervakningsmyndighet, eller ett likställt avvecklingssystem,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverk-

samhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat

därmed jämförbart förfarande,

1 Prop. 2018/19:3, bet

. 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54.

2 Senaste lydelse av 17 § 2018:810.

3 Senaste lydelse 2016:54.

4 Senaste lydelse 2016:54.

SFS

2018:2019

Publicerad
den

12 december 2018

background image

SFS

2

likställt avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som Finansinspek-

tionen enligt 9 a § har beslutat att likställa med ett avvecklingssystem som
en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars

administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att
överföringsuppdrag verkställs mellan systemen, och

värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordning (EU) nr

909/2014, i den ursprungliga lydelsen.

3 § På ansökan av administratören får Finansinspektionen efter att ha gett
Riksbanken tillfälle att yttra sig godkänna avvecklingssystem enligt denna
lag. Riksbanken får driva avvecklingssystem utan Finansinspektionens
godkännande.

Likställda avvecklingssystem


9 a § Finansinspektionen får, på ansökan av administratören och efter att
ha gett Riksbanken tillfälle att yttra sig, besluta att ett utländskt avveck-
lingssystem på vilket lagen i en stat utanför EES ska tillämpas ska lik-
ställas med ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas över-
vakningsmyndighet.

Ett beslut enligt första stycket får fattas, om
1. systemet tillgodoser de säkerhetskrav som är förenade med verksam-

heten och är organiserat på ett sådant sätt att deltagarnas ekonomiska
ställning i systemet kan överblickas,

2. administratören står under betryggande tillsyn av en myndighet eller

annat behörigt organ, och

3. det finns skäl att anta att Finansinspektionen löpande får tillgång till

nödvändiga uppgifter om verksamheten.

11 §5 När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut
eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett
anmält avvecklingssystem som inte är ett likställt avvecklingssystem, ska
inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter som respek-
tive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas
övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan underrättelse.
Även Europeiska systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas.

Tillsyn


14 § Finansinspektionen övervakar att denna lag följs. I fråga om
tillsynen gäller vad som är föreskrivet i de lagar som reglerar institutens
verksamhet, om inte annat följer av denna lag.

14 a § Administratören av ett godkänt eller likställt avvecklingssystem
ska lämna Finansinspektionen upplysningar om verksamheten enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Administratören ska
även lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

5 Senaste lydelse 2012:190.

2018:2019

background image

SFS

3

Administratören av ett godkänt avvecklingssystem ska anmäla till

Finansinspektionen vilka som är deltagare i systemet och omedelbart
underrätta inspektionen om varje förändring av deltagarkretsen samt
förändringar i övrigt av betydelse för systemets funktion.

15 § Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar
enligt denna lag. Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga
vid prövningen eller annars med anledning av förändringar av betydelse
för systemets funktion behöver anlita någon med särskild fackkunskap, ska
kostnaden för detta betalas av administratören.

17 § Finansinspektionen ska besluta att ett likställt avvecklingssystem
inte längre ska vara ett sådant avvecklingssystem, om

1. det skett förändringar som innebär att förutsättningarna enligt 9 a §

inte längre är uppfyllda, eller

2. administratören av systemet begär det.

Bemyndigande


18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vad en ansökan om godkännande enligt 3 § eller likställande enligt

9 a § ska innehålla,

2. vilka upplysningar en administratör av ett godkänt eller likställt

avvecklingssystem ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 a § och när
upplysningarna ska lämnas, och

3. sådana avgifter som avses i 15 § första meningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Ansökningar om likställande av avvecklingssystem enligt 9 a § får

prövas före ikraftträdandet. Ett beslut om likställande ska gälla tidigast från
ikraftträdandet. Finansinspektionen får även ta ut avgifter för prövning av
ansökningar om likställande som kommit in till inspektionen före ikraft-
trädandet.

3. Har en ansökan om likställande av avvecklingssystem enligt 9 a §

som avser ett avvecklingssystem som vid tidpunkten för ansökan är anmält
till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas
övervakningsmyndighet av en stat inom EES kommit in till Finans-
inspektionen, ska avvecklingssystemet, om det därefter inte längre är
anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till
Eftas övervakningsmyndighet av en stat inom EES, anses som ett likställt
avvecklingssystem till och med den 29 mars 2020. Regeringen får meddela
föreskrifter om att ett sådant avvecklingssystem ska anses som ett likställt
avvecklingssystem till och med en senare tidpunkt än den 29 mars 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell

(Finansdepartementet)

2018:2019