SFS 2018:2029 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2018-2029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 7 § lagen (2013:561) om för-
valtare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

12 kap.
7 §
Informationsbroschyren för en specialfond ska, utöver det som anges
i 10 kap. 1 §, innehålla fondbestämmelserna för fonden. Om fonden hän-
visar till ett referensvärde som avses i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används
som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för
att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG
och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, ska informationsbro-
schyren även innehålla sådan information som avses i artikel 29.2 i den
förordningen.

I informationsbroschyren och allt annat marknadsföringsmaterial om

specialfonden ska det på en framträdande plats anges

1. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens samman-

sättning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av, och

2. att fonden är en specialfond.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

SFS

2018:2029

Publicerad
den

13 december 2018