SFS 2018:2086 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-2086.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 § och 67 kap.
7 § inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

63 kap.
3 a §
3 För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grund-
avdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,11 pris-
basbelopp

0,687 prisbasbelopp

0,885 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

överstiger 1,11 men inte 2,72 pris-
basbelopp

0,600 prisbasbelopp ökat med 5,7
procent av den fastställda förvärvs-
inkomsten

överstiger 2,72 men inte 3,11 pris-
basbelopp

34 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten minskat med
0,169 prisbasbelopp

överstiger 3,11 men inte 3,21 pris-
basbelopp

44 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten minskat med 0,48
prisbasbelopp

överstiger 3,21 men inte 4,45 pris-
basbelopp

överstiger 4,45 men inte 5,31 pris-
basbelopp

0,207 prisbasbelopp ökat med 22,8
procent av den fastställda förvärvs-
inkomsten

1,397 prisbasbelopp minskat med
3,9 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

1 Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2017:1212.

SFS

2018:2086

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

överstiger 5,31 men inte 7,88 pris-
basbelopp

överstiger 7,88 men inte 8,08 pris-
basbelopp

överstiger 8,08 men inte 13,54 pris-
basbelopp

överstiger 13,54 men inte 34 pris-
basbelopp

överstiger 34 prisbasbelopp

0,763 prisbasbelopp ökat med 8
procent av den fastställda förvärvs-
inkomsten

1,551 prisbasbelopp minskat med 2
procent av den fastställda förvärvs-
inkomsten

2,399 prisbasbelopp minskat med
12,5 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

1,031 prisbasbelopp minskat med
2,4 procent av den fastställda
förvärvsinkomsten

0,215 prisbasbelopp

65 kap.
5 §
4 För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattnings-
bara förvärvsinkomster

– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en nedre skiktgräns, och

– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en övre skiktgräns.

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på

490 700 kronor för beskattningsåret 2019 och en övre skiktgräns på 689 300
kronor för beskattningsåret 2019.

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skikt-

gränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det
jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna
prisläget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före
beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av
regeringen före utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt
till helt hundratal kronor.

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett

beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

67 kap.
7 §
5 För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår
skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till
följande belopp.

Arbetsinkomst som
beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna
och grundavdraget, multiplicerad

4 Senaste lydelse 2016:1055.

5 Senaste lydelse 2015:775.

SFS 2018:2086

background image

3

överstiger 0,91 men inte
3,24 prisbasbelopp

överstiger 3,24 men inte
8,08 prisbasbelopp

överstiger 8,08 men inte
13,54 prisbasbelopp

överstiger 13,54 prisbasbelopp

med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 0,91 prisbasbelopp och
34,05 procent av arbetsinkomsterna
mellan 0,91 och 3,24 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

skillnaden mellan å ena sidan
summan av 1,703 prisbasbelopp och
12,8 procent av arbetsinkomsterna
mellan 3,24 och 8,08 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget,
multiplicerad med skattesatsen för
kommunal inkomstskatt

skillnaden mellan 2,323 prisbas-
belopp och grundavdraget, multi-
plicerad med skattesatsen för kom-
munal inkomstskatt

skillnaden mellan 2,323 prisbas-
belopp och grundavdraget, multi-
plicerad med skattesatsen för kom-
munal inkomstskatt, med avdrag för
3 procent av de arbetsinkomster
som överstiger 13,54 prisbasbelopp

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

SFS 2018:2086